Preferred language:

This is the default search language used by BabelNet
Select the main languages you wish to use in BabelNet:
Selected languages will be available in the dropdown menus and in BabelNet entries
Select all

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

all preferred languages
    •     bn:00004222n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/08/19     •         •     Categories: تصنيف الأحياء, حيوانات, حيويات, علم البيئة الحيواني...

  حيوان · مجموعة حيوانية · بهِيْمة · حَيَوَانٌ · دابّة

الحيوانات مجموعة أساسية من الكائنات الحية تصنف باعتبارها مملكة حيوية مستقلة باسم مملكة الحيوانات. Wikipedia

More definitions


المجموعة الحيوانية عبارة عن مصطلح يستخدم للإشارة إلى كافة الحيوانات الموجودة في منطقة جغرافية محددة، أو ضمن فترة زمنية محددة وذلك حسب السياق. Wikipedia
مجموعة أساسية من الكائنات الحية Wikidata

CAST MEMBER
MAIN SUBJECT
NAMED AFTER
ORIGINAL LANGUAGE OF WORK
TAXON RANK
TEMPORAL RANGE START
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
SUBSTANCE MERONYM
    •     bn:00004222n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/08/19     •         •     Categories: 动物, 动物学, 生态学, 生物相...

  动物 · · 兽类 · 动物相 · 动物群

动物是多细胞真核生命体中的一大类群,统称为动物界。 Wikipedia

More definitions


动物相(拉丁文:Fauna),又译动物群或动物区系,指某一地区某一时段的特定动物种群。 Wikipedia
生物的一大类,这一类生物多以有机物为食料,有神经,有感觉,能运动。 OmegaWiki

HAS PART
体腔 • 人體骨架 • 毛皮
Body orifice •  • 
HAS KIND
大熊猫 • 阿拉斯加棕熊 • 棕熊
大白鲨 • 脊索动物 • 珊瑚 • 残废 • 国内鸽子 • 马科 • 美洲豹 • 野味 • 食草动物 • 昆虫 •  •  • 火鸡 • nektonic • 雜食動物 • 四足動物 • 松鼠猴 • 埃迪卡拉生物群 • Yellow baboon • Animal source foods • 能言動物and more...
CAST MEMBER
CODE OF NOMENCLATURE
COUNTRY OF ORIGIN
MAIN SUBJECT
NAMED AFTER
ORIGINAL LANGUAGE OF WORK
TAXON RANK
TEMPORAL RANGE START
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
SUBSTANCE MERONYM
    •     bn:00004222n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/08/19     •         •     Categories: 1990s documentary films, 1990s LGBT-related films, 1999 films, American documentary films...

  fauna · animal · creature · beast · animate being

A living organism characterized by voluntary movement WordNet

More definitions


Animals are multicellular eukaryotic organisms that form the biological kingdom Animalia. Wikipedia
Fauna is all of the animal life present in a particular region or time. Wikipedia
Creature is a 1999 documentary film that was directed by Parris Patton. Wikipedia
Kingdom of multicellular eukaryotic organisms Wikidata
Set of animal species in any particular region and time Wikidata
1999 documentary film Wikidata
A living organism characterized by voluntary movement. OmegaWiki
The entire animal life of a given region, habitat or geological stratum. OmegaWiki
All of the animal life of any particular region or time. OmegaWiki
Any living organism characterized by voluntary movement, the possession of cells with noncellulose cell walls and specialized sense organs enabling rapid response to stimuli, and the ingestion of complex organic substances such as plants and other animals. OmegaWiki
Any of various processes, either sexual or asexual, by which an animal produces one or more individuals similar to itself. OmegaWiki
Any nonhuman animal, esp. a large, four-footed mammal. OmegaWiki
Animals considered as a group; especially those of a particular country, region, time. Wiktionary
This page is for quotes about animals. Wikiquote
Animals considered as a group. Wiktionary (translation)

IS A
being • addition • film
taxon • biota
HAS PART
coelom • skeleton • fur
Body orifice • head • face
HAS KIND
giant panda • Kodiak bear • brown bear
great white shark • chordate • coral • cripple • domestic pigeon • Equidae • jaguar • game • herbivore • insect • lion • male • turkey • nekton • omnivore • quadruped • squirrel monkey • Ediacaran biota • Yellow baboon • Animal source foods • Talking animaland more...
CAST MEMBER
COUNTRY OF ORIGIN
MAIN SUBJECT
NAMED AFTER
ORIGINAL LANGUAGE OF WORK
PARENT TAXON
TAXON RANK
TEMPORAL RANGE START
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
SUBSTANCE MERONYM
    •     bn:00004222n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/08/19     •         •     Categories: Animal, Article avec une section vide ou incomplète, Classification scientifique, Faune...

  faune (biologie) · animal · bête · créature · reproduction animale

Un animal est en biologie, selon la classification classique, un être vivant hétérotrophe, c’est-à-dire qu’il se nourrit de substances organiques. Wikipedia

More definitions


Le terme faune désigne l'ensemble des espèces animales présentes dans un espace géographique ou un écosystème déterminé, à une époque donnée. Wikipedia
Bestiole (petite bête) substantif féminin assez usuel relatif à un être du règne animal autre qu'un être humain. Wikipedia (disambiguation)
En biologie, l'ensemble des espèces animales vivant dans un même lieu; Wikipedia (disambiguation)
Règne des êtres vivants hétérotrophes multicellulaires Wikidata
Ensemble des espèces animales présentes dans un écosystème Wikidata
Tout organisme vivant qui peut se déplacer volontairement, qui possède des cellules avec des parois céllulaires sans cellulose, et des organes de sens spécialisés qui permettent une réponse rapide aux stimuli, et qui peut ingérer des substances organiques complexes telles que des plantes ou d'autres animaux. OmegaWiki
Tout procédé, sexué ou asexué, par lequel un animal produit un ou plusieurs individus qui lui sont similaires. OmegaWiki

IS A
être • addition • film
taxon • Biote
HAS PART
PART OF
HAS KIND
panda géant • Ours kodiak • ours brun
Attaque de requin • chordés • corail • boiteux • pigeon domestique • Equidae • jaguar • gibier • herbivore • insecte • lion • Mâle • dindon sauvage • necton • omnivore • Quadrupédie • saïmiri • Faune de l'Édiacarien • Babouin jaune • Animal source foods • animal parlantand more...
CAST MEMBER
COUNTRY OF ORIGIN
MAIN SUBJECT
NAMED AFTER
ORIGINAL LANGUAGE OF WORK
PARENT TAXON
TAXON RANK
TEMPORAL RANGE START
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
SUBSTANCE MERONYM
    •     bn:00004222n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/08/19     •         •     Categories: Biogeographie, Geozoologie, Lebewesen, Tier

  Fauna · Tier   · Metazoa · Tierreich · Tierwelt

Tiere sind Lebewesen mit Zellkern, die ihre Stoffwechselenergie nicht wie Pflanzen aus Sonnenlicht beziehen, Sauerstoff zur Atmung benötigen, aber keine Pilze sind. Wikipedia

More definitions


Fauna bezeichnet die Gesamtheit aller natürlich vorkommenden Tiere in einem Gebiet oder im engeren Sinne alle Tierarten in diesem Gebiet. Wikipedia
Ein Lebewesen aus dem klassischen Reich der Mehrzeller und Einzeller Wikipedia (disambiguation)
Untergruppe aller Lebensformen Wikidata
Gesamtheit aller Tierarten in einem Gebiet Wikidata
Lebender Organismus, der charakterisiert wird durch selbstbestimmte Bewegung, den Besitz von Körperzellen mit zellulosefreien Wänden und spezialisierten Sinnesorganen, die schnelle Reaktionen auf Stimulationen erlauben, sowie die Verdauung komplexer organischer Stoffe aus Pflanzen und anderen Tieren. OmegaWiki
"Mitleid mit den Thieren hängt mit der Güte des Charakters so genau zusammen, daß man zuversichtlich behaupten darf, wer gegen Thiere grausam ist, könne kein guter Mensch seyn." - Arthur Schopenhauer, Grundlage der Moral, §19, Bestätigung des dargelegten Fundaments der Moral. Wikiquote

IS A
Lebewesen • Addition • Film
Taxon • Biota
HAS PART
PART OF
HAS KIND
Panda • Kodiakbär • Braunbär
Menschenfresser • Chordatiere • Koralle • Krüppel • Haustaube • Equidae • Jaguar • Wild • Pflanzenfresser • Insekten • Löwe • Männchen • Truthahn • Nekton • Allesfresser • Vierfüßler • Totenkopfäffchen • Ediacara-Fauna • Steppenpavian • Animal source foods • sprechendes tierand more...
CAST MEMBER
COUNTRY OF ORIGIN
DESCRIBED BY SOURCE
MAIN SUBJECT
NAMED AFTER
ORIGINAL LANGUAGE OF WORK
PARENT TAXON
TAXON RANK
TEMPORAL RANGE START
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
SUBSTANCE MERONYM
    •     bn:00004222n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/08/19     •         •     Categories: Βασίλειο (βιολογία), Ζώα, Ζωολογία, Πανίδα

  πανίδα · ζώο · αναπαραγωγή των ζώων · Επίβενθος πανίδα · Μακροπανίδα

Τα Ζώα είναι πολυκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί οι οποίοι σχηματίζουν ιδιαίτερο βασίλειο με την επιστημονική ονομασία Animalia. Wikipedia

More definitions


Με τον όρο πανίδα ή πανίσκη χαρακτηρίζεται το σύνολο των διαφόρων ειδών ζωϊκών οργανισμών. Wikipedia
Ένα από τα τέσσερα βασίλεια των ευκαρυωτικών ζωντανών οργανισμών Wikidata
(βιολογία) σύμφωνα με μια παλαιότερη αλλά ακόμη αποδεκτή διάκριση των έμβιων όντων σε ζώα και φυτά, κάθε ζωντανός οργανισμός προικισμένος με αισθήσεις και με την ικανότητα να μετακινείται και να βρίσκει μόνος του την τροφή· κάθε ζωντανός οργανισμός που ανήκει στην τελευταία και ανώτερη κατηγορία από τις πέντε στις οποίες διακρίνει η νεότερη βιολογία τα έμβια όντα Greek WordNet

CAST MEMBER
MAIN SUBJECT
ORIGINAL LANGUAGE OF WORK
TEMPORAL RANGE START
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
SUBSTANCE MERONYM
    •     bn:00004222n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/08/19     •         •     Categories: איקריוטים, אקולוגיה, בעלי חיים, זואולוגיה...

  בעלי חיים · פאונה · חיה · Animalia · בַּעַל-חַיִּים

בעלי־חיים הם יצורים חיים איקריוטים רב-תאיים, המשתייכים לממלכת בעלי־חיים Animalia. Wikipedia

More definitions


פאונה היא אוכלוסיית בעלי חיים המצויה במקום מסוים בזמן מסוים. Wikipedia
ממלכה של אורגניזמים רב-תאיים הכוללת את כל החיות Wikidata
כל אורגניזם חי אשר מתאפיין בתנועה רצונית, אשר מכיל תאים בעלי דופן שאינה צמחית, אשר בעל איברי חישה המאפשרים תגובה מהירה לגירויים ואשר מסוגל לעכל חומר אורגני מורכב כגון צמחים או אורגניזמים חיים אחרים. OmegaWiki

HAS PART
PART OF
CAST MEMBER
COUNTRY OF ORIGIN
MAIN SUBJECT
NAMED AFTER
ORIGINAL LANGUAGE OF WORK
TAXON RANK
TEMPORAL RANGE START
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
    •     bn:00004222n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/08/19     •         •     Categories: जातियाँ (जीवविज्ञान) सूक्ष्मप्रारूप वाले लेख, जीव विज्ञान

  प्राणी · jeev · जंतु · पशु · Animal

प्राणी या जन्तु या जानवर 'ऐनिमेलिया' या मेटाज़ोआ जगत के बहुकोशिकीय और सुकेंद्रिक जीवों का एक मुख्य समूह है। पैदा होने के बाद जैसे-जैसे कोई प्राणी बड़ा होता है उसकी शारीरिक योजना निर्धारित रूप से विकसित होती जाती है, हालांकि कुछ प्राणी जीवन में आगे जाकर कायान्तरण की प्रकिया से गुज़रते हैं। अधिकांश जन्तु गतिशील होते हैं, अर्थात अपने आप और स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। अधिकांश जन्तु परपोषी भी होते हैं, अर्थात वे जीने के लिए दूसरे जन्तु पर निर्भर रहते हैं। अधिकतम ज्ञात जन्तु संघ 542 करोड़ साल पहले कैम्ब्रियन विस्फोट के दौरान जीवाश्म रिकॉर्ड में समुद्री प्रजातियों के रूप में प्रकट हुए। == शब्द की व्युत्पत्ति == शब्द 'एनीमल' लेटिन भाषा के शब्द अनिमाले, नयूटर ऑफ़ अनिमालिस, से आया है और अनिमा से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है जीवित श्वास या आत्मा। आम बोल-चाल की भाषा में, इस शब्द का इस्तेमाल गैर-मानवीय जानवरों के लिए किया जाता है।इस शब्द की जैविक परिभाषा में मानव सहित किंगडम आनीमाल्या के सभी सदस्य शामिल हैं। == लाक्षणिक गुण == जंतुओं में कई विशेष गुण होते हैं जो उन्हें अन्य सजीव वस्तुओं से अलग करते हैं। जंतु यूकेरियोटिक और बहु कोशिकीय होते हैं,, जो उन्हें जीवाणु व अधिकांश प्रोटिस्टा से अलग करते हैं। वे परपोषी होते हैं, सामान्यतः एक आंतरिक कक्ष में भोजन का पाचन करते हैं, यह लक्षण उन्हें पौधोंशैवाल से अलग बनाता है, वे भी पौधों, शैवालों और कवकों से विभेदित किये जा सकते हें क्योंकि उनमें कठोर कोशिका भित्ति का अभाव होता है, सभी जंतु गतिशील होते हैं, चाहे जीवन की किसी विशेष प्रावस्था में ही क्यों न हों। अधिकतम जंतुओं में, भ्रूण एक ब्लासटुला अवस्था से होकर गुजरता है, यह जंतुओं का एक विभेदक गुण है। === संरचना === कुछ अपवादों के साथ, सबसे खासकर स्पंज और प्लेकोजोआ, जंतुओं के शरीर अलग-अलग उतकों में विभेदित होते हैं। इन में मांसपेशियां शामिल हैं, जो संकुचन तथा गति के नियंत्रण में सक्षम होती हैं और तंत्रिका उतक, जो संकेत भेजता है व उन पर प्रतिक्रिया करता है। साथ ही इनमें एक प्रारूपिक आंतरिक पाचन कक्ष होता है जो 1 या 2 छिद्रों से युक्त होता है। जिन जंतुओं में इस प्रकार का संगठन होता है, उन्हें मेटाजोअन कहा जाता है, या तब यूमेटाजोअन कहा जाता है जब, पूर्व का प्रयोग सामान्य रूप से जंतुओं के लिए किया जाता है। सभी जंतुओं में युकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जो कोलेजन और प्रत्यास्थ ग्लाइकोप्रोटीन से बने बहिर्कोशिकीय मेट्रिक्स से घिरी होती हैं। यह खोल, अस्थि और कंटक जैसी संरंचनाओं के निर्माण के लिए केल्सीकृत हो सकती हैं। विकास के दौरान यह एक अपेक्षाकृत लचीला ढांचा बना लेती हैं जिस पर कोशिकाएं गति कर सकती हैं और संभव जटिल सरंचनाएं बनाते हुए पुनः संगठित हो सकती हैं। इसके विपरीत, अन्य बहुकोशिकीय जीव जैसे पौधे और कवक की कोशिकाएं कोशिका भित्ति से घिरी होती हैं और इस प्रकार से प्रगतिशील वृद्धि द्वारा विकसित होती हैं। इसके अलावा, जंतुओं की कोशिकाओं का एक अद्वितीय गुण है अंतर कोशिकीय संधियाँ: टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन और डेस्मोसोम। === प्रजनन और विकास === लगभग सभी जंतु किसी प्रकार के लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं: पोलिप्लोइड। इन में कुछ विशेष प्रजनन कोशिकाएं हैं जो छोटे गतिशील शुक्राणुजन या बड़े गतिहीन अंडज के उत्पादन हेतु अर्द्धसूत्री विभाजन करती हैं। ये संगलित होकर युग्मनज बनाते हैं, जो विकसित होकर नया जीव बनाता है। कई जंतुओं में अलैंगिक प्रजनन की क्षमता भी होती है। यह अनिषेकजनन के द्वारा हो सकता है, जहाँ बिना निषेचन के अंडा भ्रूण में विकसित हो जाता है, कुछ मामलों में विखंडीकरण के द्वारा भी ऐसा संभव है। युग्मनज शुरू में ब्लासटुला नामक एक खोखले गोले में विकसित होता है, यह कोशिकाओं की पुनर्व्यवस्था तथा विभेदन की प्रक्रिया से होकर गुजरता है। स्पंज में, ब्लासटुला लार्वा तैर कर एक नए स्थान पर चला जाता है और एक नए स्पंज में विकसित हो जाता है। अधिकांश अन्य समूहों में, ब्लासटुला में अधिक जटिल पुनर्व्यवस्था की प्रक्रिया होती है। यह पहले अंतर वलयित होकर एक गेसट्रुला बनाता है, जिसमें एक पाचन कक्ष और दो अलग जनन स्तर होते हैं-एक बाहरी बाह्यत्वक स्तर और एक आंतरिक अन्तः त्वक स्तर। अधिकतम मामलों में, इन दोनों स्तरों के बीच एक मध्य त्वक स्तर का भी विकास होता है। ये जनन स्तर अब विभेदित होकर उतक और अंग बनाते हैं। === खाद्य और ऊर्जा के स्रोत === शिकार एक जैविक अंतर्क्रिया है जिसमें एक शिकारी अपने शिकार से भोजन प्राप्त करता है। शिकारी जीव अपने शिकार जीव खाने से पहले मार भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन शिकार की प्रक्रिया का परिणाम हमेशा शिकार जीव की मृत्यु ही होती है। उपभोग की एक अन्य मुख्य श्रेणी है मृतपोषण, मृत कार्बनिक पदार्थ का उपभोग। कई बार इन दोनों प्रकारों के खाद्य व्यवहारों में विभेद करना मुश्किल हो जाता है, उदाहरण के लिए, परजीवी प्रजाति एक परपोषी जीव का शिकार करती है और फिर उस पर अपने अंडे देती है, ताकि उनकी संतति इसके अपघटित होते हुए कार्बनिक द्रव्य से भोजन प्राप्त कर सके। एक दूसरे पर लगाये गए चयनित दबाव ने शिकार और शिकारी के बीच विकासवादी दौड़ को जन्म दिया है, जिसके परिणामस्वरूप कई शिकारी विरोधी अनुकूलन विकसित हुए हैं। ज्यादातर जंतु अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य के प्रकाश से ही उर्जा प्राप्त करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण नामक एक प्रक्रिया के द्वारा इस उर्जा का प्रयोग करके सूर्य के प्रकाश को साधारण शर्करा के अणु में परिवर्तित कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ शुरू होती है, इसमें सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है, जो ग्लूकोस के बंधों में संचित हो जाती है, इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन भी मुक्त होती है। अब इस शर्करा का उपयोग निर्माण इकाइयों के रूप में होता है, जिससे पौधे में वृद्धि होती है। जब पशु इन पौधों को खाते हैं, पौधों के द्बारा उत्पन्न की गयी शर्करा जंतुओं के द्वारा काम में ले ली जाती है। यह या तो जंतु के प्रत्यक्ष विकास में सहायक होती है या अपघटित हो जाती है और संग्रहित सौर उर्जा छोरति है और इस प्रकार से जंतु को गति के लिए आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानी जाती है जंतु जो जल उष्मा निकास के करीब या समुद्री तल पर ठंडे रिसाव के नजदीक रहते हैं, वे सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर नहीं हैं। इसके बजाय, रसायन संश्लेषी जीव और जीवाणु खाद्य श्रृंखला का आधार बनाते हैं। == उत्पत्ति और जीवाश्म रिकॉर्ड == ] आम मान्यता है कि जंतु एक कशाभिकी यूकेरियोट से विकसित हुए हैं। उनके निकटतम ज्ञात सजीव संबंधी हैं कोएनो कशाभिकी, कोलर्ड कशाभिकी जिनकी आकारिकी विशिष्ट स्पंजों के कोएनो साइट्स के सामान है। आणविक अध्ययन जंतुओं को एक परम समूह में रखता है, जिसे ओपिस्थोकोंट कहा जाता है, इसमें भी कोएनो कशाभिकी, कवक और कुछ छोटे परजीवी प्रोटिस्टा के जंतु शामिल हैं। यह नाम गतिशील कोशिकओं में कशाभिका की पृष्ठीय स्थिति से व्युत्पन्न हुआ है, जैसे अधिकांश जंतुओं के स्पर्मेटोजोआ, जबकि अन्य यूकेरियोट जीवों में कशाभिका अग्र भाग में पायी जाती है। पहले जीवाश्म जो जंतुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, लगभग 610 मिलियन वर्ष पूर्व, पूर्वकेम्ब्रियन काल के अंत में प्रकट हुए और ये एडियाकरन या वेन्दियन बायोटा कहलाते हैं। लेकिन इन्हें बाद के जीवाश्म से संबंधित करना कठिन हैं कुछ आधुनिक संघों के पूर्ववर्तियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लेकिन वे अलग समूह हो सकते हैं और यह भी सम्भव है कि वे वास्तव में जंतु न हों। उन्हें छोड़ कर, अधिकतम ज्ञात जंतु संघ, 542 मिलियन वर्ष पूर्व, कैम्ब्रियन युग के दौरान, स्वतः ही प्रकट हुए। यह अभी भी विवादित है, कि यह घटना जिसे कैम्ब्रियन विस्फोट कहा जाता है, भिन्न समूहों के बीच तीव्र विचलन का प्रतिनिधित्व करती है या परिस्थितियों में उन परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करती है जिसने जीवाश्मीकरण को संभव बनाया। हालाँकि कुछ पुरातत्वविज्ञानी और भूवैज्ञानिक बताते हैं कि जंतु पहले सोचे जाने वाले समय से काफी पहले प्रकट हुए, संभवतः 1 बिलियन वर्ष पूर्व.तोनियन युग में पाए गए जीवाश्म चिन्ह जैसे मार्ग और बिल, त्रिस्तरीय कृमियों जैसे मेताज़ोआ की उपस्थिति को सूचित करते हैं, ये संभवतः केंचुए की तरह बड़े और जटिल रहे होंगे । इसके अलावा लगभग 1 बिलियन वर्ष पूर्व तोनियन युग की शुरुआत में, स्ट्रोमाटोलईट में कमी आयी। विविधता जो इस समय स्ट्रोमाटोलईट के रूप में चरने वाले पशुओं के आगमन को सूचित करती है, ने ओर्डोविसियन और परमियन के अंत के कुछ ही समय बाद, विविधता में वृद्धि की, जिससे बड़ी संख्या में चरने वाले समुद्री जंतु लुप्त हो गए, उनकी जनसंख्या में पुनः प्राप्ति के कुछ ही समय बाद उनकी संख्या में कमी आ गयी। वह खोज जो इन प्रारंभिक जीवाश्म चिन्हों के बहुत अधिक सामान है, उनकी उत्पत्ति आज के विशाल आकर के एक कोशिकीय प्रोटिस्टा के जीव ग्रोमिया स्फेरिका के द्वारा हुई है, इस पर प्रारंभिक जंतु के विकास के प्रमाण के रूप में उनकी व्याख्या पर संदेह है। == जानवरों के समूह == === पोरिफेरा === लंबे अरसे पहले से स्पंज को अन्य प्रारंभिक जंतुओं से भिन्न माना जाता था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अन्य अधिकांश संघों में पाया जाने वाला जटिल संगठन इनमें नहीं पाया जाता है, उनकी कोशिकाएं विभेदित हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में अलग अलग ऊतकों में संगठित नहीं हैं। स्पंज तने रहित होते हैं और आम तौर पर इनके छिद्रों के माध्यम से जल खिंच कर भोजन प्राप्त करते हैं। आरकियोकाइथा, जिसमें संगलित कंकाल होता है, वह स्पंज का या एक अलग संघ का प्रतिनिधित्व कर सकता है। हालाँकि, 2008 में 21 वन्शों में 150 जीनों का एक फैलो जीनोमिक अध्ययन बताता है कि यह टिनोफोरा या कोम्ब जेली है जो कम से कम उन 21 संघों में जन्तुओ का आधार बनाती है। लेखक विश्वास रखते हैं कि स्पंज या कम से कम वे स्पंज जो उन्होंने खोजे हैं- इतने आदिम नहीं हैं, लेकिन इसके बजाय द्वितीयक रूप से सरलीकृत किये जा सकते हैं। अन्य संघो में, टिनोफोरा और नीडेरिया, जिनमें समुद्री एनीमोन, कोरल और जेलीफिश शामिल हैं, त्रिज्यात सममित होते हैं, इनमें एक ही छिद्र से युक्त पाचन कक्ष होता है, जो मुख और गुदा दोनों का काम करता है। दोनों में स्पष्ट विभेदित उतक होते हैं, लेकिन ये अंगों में संगठित नहीं होते हैं। इनमें केवल दो मुख्य जनन स्तर होते हैं, बाह्य त्वक स्तर और अन्तः त्वक स्तर, जिनके बीच में केवल कोशिकाएं बिखरी होती हैं। इसी लिए इन जंतुओं को कभी कभी डिप्लोब्लासटिक कहा जाता है। छोटे प्लेकोज़ोआ समान हैं, लेकिन उन में एक स्थायी पाचन कक्ष नहीं होता है। शेष जंतु एक संघीय समूह बनाते हैं जो बाईलेट्रिया कहलाता है। अधिकतम भाग के लिए, वे द्विपार्श्व सममित होते हैं और अक्सर एक विशिष्टीकृत सिर होता है जो खाद्य अंगों और संवेदी अंगों से युक्त होता है। शरीर ट्रिपलोब्लास्टिक होता है, अर्थात, तीनों जनन परतें पूर्ण विकसित होती हैं और उतक विभेदित अंग बनाते हैं। पाचन कक्ष में दो छिद्र होते हैं, एक मुख और एक गुदा, साथ ही एक आंतरिक देह गुहा भी होती है जो सीलोम या आभासी देह गुहा भी कहलाती है। इन में प्रत्येक लक्षण के अपवाद हैं, हालाँकि- व्यस्क एकाईनोडर्मेट त्रिज्यात सममित होता है और विशिष्ट परजीवी जन्तुओं में बहुत ही सरलीकृत शारीरिक सरंचना होती है। आनुवंशिक अध्ययन नें बाईलेट्रिया के भीतर सम्बन्ध को लेकर हमारे ज्ञान को काफी हद तक बदल दिया है। अधिकांश दो मुख्य वंशावलियों से सम्बन्ध रखते हैं: ड्यूटरोस्टोम और प्रोटोस्टोम, जिनमें शामिल हैं एकडाईसोजोआ, प्लेटिजोआ और लोफोट्रोकोजोआ. Wikipedia

PART OF
CAST MEMBER
COUNTRY OF ORIGIN
MAIN SUBJECT
NAMED AFTER
TAXON RANK
TEMPORAL RANGE START
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
SUBSTANCE MERONYM
    •     bn:00004222n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/08/19     •         •     Categories: Animali, Taxa classificati da Linneo

  fauna · animale · creatura · Animalia · bestia

Gli animali o metazoi sono un regno del dominio degli eucarioti. Wikipedia

More definitions


Fauna è un termine collettivo utilizzato per indicare l'insieme delle specie animali che risiedono in un dato territorio o in un particolare ambiente, oppure appartenenti ad un determinato taxon o viventi in un preciso periodo storico o geologico. Wikipedia
Oppure appartenenti ad un determinato taxon o viventi in un preciso periodo storico o geologico Wikipedia (disambiguation)
Suddivisione dei domini dei viventi Wikidata
Organismo vivente caratterizzato da movimento volontario. OmegaWiki
L'intera vita animale di una determinata regione, habitat o strato geologico. OmegaWiki
La vita degli animali di una regione o di un determinato momento. OmegaWiki
Qualsiasi organismo vivente caratterizzato da un movimento volontario, che possiede cellule con pareti non di cellulosa ed organi di senso specializzati che abilitano risposte veloci agli stimoli, e capace di ingerire complesse sostanze organiche provenienti da altri esseri viventi. OmegaWiki
Processo, sessuato o asessuato, mediante il quale un animale produce uno o più individui simili allo stesso. OmegaWiki
Animale non umano, specialmente un grande mammifero quadrupede. OmegaWiki
Un essere vivente capace capace di movimento volontario. MultiWordNet

IS A
being • addition • film
taxon • biota
HAS PART
coelom • skeleton • pelliccia
orifizi • head • muso
PART OF
HAS KIND
CAST MEMBER
COUNTRY OF ORIGIN
MAIN SUBJECT
NAMED AFTER
ORIGINAL LANGUAGE OF WORK
TAXON RANK
TEMPORAL RANGE START
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
SUBSTANCE MERONYM
    •     bn:00004222n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/08/19     •         •     Categories: 動物, 動物学, 動物相, 生態学用語...

  動物 · 動物相 · ファウナ · 動物界 · Animalia

動物(どうぶつ、羅: Animalia、単数: Animal)とは、 生物学において生物の系統群の一つ。 Wikipedia

More definitions


動物相(どうぶつそう、英: fauna)とは、ある特定の地域と時間における動物を表す集合的な用語である。 Wikipedia
生物分類における界の一つ Wikidata
自発的な運動に特徴付けられる、生命を持つ有機体 Japanese WordNet

HAS PART
体腔 • 骨格 • 毛皮
PART OF
CAST MEMBER
CODE OF NOMENCLATURE
COUNTRY OF ORIGIN
MAIN SUBJECT
NAMED AFTER
ORIGINAL LANGUAGE OF WORK
TAXON RANK
TEMPORAL RANGE START
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
SUBSTANCE MERONYM
    •     bn:00004222n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/08/19     •         •     Categories: Животные, Животные по алфавиту, Зоогеография, Классификация животных...

  Животные · фауна   · животное · Metazoa · Animalia

Живо́тные Wikipedia

More definitions


Фа́уна Wikipedia
Биологическое царство многоклеточных эукариотических организмов Wikidata
Живо́тные  — традиционно выделяемая категория, в настоящее время рассматривается в качестве. Wikiquote

CAST MEMBER
COUNTRY OF ORIGIN
MAIN SUBJECT
ORIGINAL LANGUAGE OF WORK
TAXON RANK
TEMPORAL RANGE START
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
    •     bn:00004222n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/08/19     •         •     Categories: Animalia, Fauna

  fauna · animal · criatura · Animalia · bestia

En la clasificación científica de los seres vivos, el reino Animalia o Metazoo constituye un amplio grupo de organismos que son eucariotas, heterótrofos, pluricelulares y tisulares. Wikipedia

More definitions


La fauna es el conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica, que son propias de un período geológico. Wikipedia
Uno de los reinos en que se clasifican los seres vivientes. Wikipedia (disambiguation)
Un amplio grupo de organismos que son eucariotas, heterótrofos, pluricelulares y tisulares Wikidata
Conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica en un mismo período geológico Wikidata
Organismo vivo caracterizado por tener movimiento voluntario. OmegaWiki
Toda la vida animal de una región dada, de un hábitat o de un estrato geológico. OmegaWiki
La vida animal de cualquier región o época particular. OmegaWiki
Organismo vivo caracterizado por tener movimiento voluntario, la posesión de células con paredes no formadas de celulosa y órganos especializados del sentido permitiendo respuesta rápida a los estímulos y la ingestión de sustancias orgánicas complejas tales como plantas y otros animales. OmegaWiki
Proceso, ya sea sexual o asexual, por el cual un animal produce uno o más individuos similares al él mismo. OmegaWiki
Animal especialmente los mamíferos cuadrúpedos grandes. OmegaWiki

IS A
ser • adición • película
HAS PART
CAST MEMBER
COUNTRY OF ORIGIN
MAIN SUBJECT
NAMED AFTER
ORIGINAL LANGUAGE OF WORK
PARENT TAXON
TAXON RANK
TEMPORAL RANGE START
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
SUBSTANCE MERONYM

Translations

حيوان, مجموعة حيوانية, بهِيْمة, حَيَوَانٌ, دابّة, كائِن حيّ, مخْلُوق, وَحْش, الحيوانات, animal, animalia, metazoa, أنعام, الحيوان, الحيوانية, الحیوانات, المملكة الحيوانية, بعديات, حيوانات, حيوانية, مملكة الحيوان, مملكة الحيوانات, مملكة حيوانية, epifauna, epifauna منخفض،, epifaunal, infauna, metazoans, تحريك يجري, مخلوق, والحيوانات الكبيرة و
动物, 兽, 兽类, 动物相, 动物群, 凶残的人, 动物区系, 动物志, 动物群 动物群 动物区系 动物区系, 生物, 畜生, 野兽, animals, 动物界, animal, animalia, 动物体, 动物总界, 后生动物, 动 物, epifaunal 的, 动画是, 后 生 动 物, 大 型 底 栖 动 物, 底 内 动 物, , 的 海 底 动 物
fauna, animal, creature, beast, animate being, brute, animals, animals mascotas, animal life, animal reproduction, Animalia, Metazoa, Kingdom Animal, New Animal Phylogeny, Anamalia, Animal (Metazoan) Evolution, Animal body, Animal Characteristics, Animal Phylogeny, Animal phylum, Animal types, Animalia Kingdom, Anumal, Basal metazoa, Basal metazoan, beasts, Classification of animals, Cryptofauna, Epifauna, Epifaunal, Faunae, faunal, Faunas, faunistic, faunistics, Infauna, Infaunal, Kingdom animalia, KingdomAnimalia, Macrofauna, Marine fauna, Mesofauna, Metazoan life, Metazoans, Metazoic, Metazoon, Non-human animal, Nonhuman animal, Water animal, สัตว์
faune, animal, bête, créature, reproduction animale, reproduction des animaux, vie animale, Animaux, Animalia, Animalité, Animaux pluricellulaires, Bêtes, Faune mammalienne, Faunistique, Organisme animal, Règne animal, Zoobionte, brute, endofaune, macrofaune, métazoaires, épifaune, être, être animé
fauna, tier, metazoa, tierreich, tierwelt, Animalia, bestie, tierfortpflanzung, tierleben, Aquafauna, lebewelt, regnum animale, tiere, wassertiere, animiert ist, epifauna, epifaunal, infauna, kreatur, low-level-epifauna, makrofauna, metazoen, tieren
πανίδα, ζώο, αναπαραγωγή των ζώων, επίβενθος πανίδα, μακροπανίδα, μεσοπανίδα, μικροπανίδα, υπόβενθος πανίδα, Ζώα, Μετάζωα, Animalia, Ζωικό βασίλειο, epifaunal, βενθική πανίδα, επιφύτων, κίνηση είναι, μακροπανίδας, πλάσμα
בעלי חיים, פאונה, חיה, Animalia, בַּעַל-חַיִּים, בעל חיים, החי, חַיָּה, בע"ח, בעל-חיים, בעלי-חיים, בעלי־חיים, חיות, מטזואה, ממלכת החי, עולם החי, epifauna, epifaunal, infauna, metazoans, וmacrofauna, יצור, ניפש להיות
प्राणी, jeev, जंतु, पशु, animal, जंतुओं, जानवर, जानवरों, पशुओं, प्राणियों, epifauna, epifaunal, infauna, macrofauna, जा रहा है चेतन, मेटाजोअन
fauna, animale, creatura, animalia, bestia, animali, bestiola, mondo animale, regno animale, riproduzione animale, vita animale, metazoi, Fauna selvatica, metazoa, metazoo, animare essere, endofauna, epifauna, epifaunal, macrofauna
動物, 動物相, ファウナ, 動物界, animalia, 三裂動物, 動物群, 珍無腸動物, 盾状動物, 4つ脚, 4つ足, あるアニメーション, アニマル, 動 物, 四つ脚, 四つ足, 後 生 動 物, 毛の荒物, 獣, 獣畜, 珍獣, 生き物, 生体, 生物, 生類, 表 在 の, 表 在 動 物 、, 鳥獣
животные, фауна, животное, metazoa, Animalia, живо́тный мир, животные организмы, животный мир, жизнь животных, репродукция животных, фа́уна, царство животных, Герпетофауна, живность, классификация животных, Морская фауна, Энтомофауна, животных, epifaunal, инфауны, макрофауны, одушевленное существо, существо, фауны, эпифауны
fauna, animal, criatura, animalia, bestia, animales, reproducción animal, res, vida animal, reino animal, metazoos, animales salvajes, el animal, el reino animal, metazoa, metazoario, metazoarios, metazoo, reino animalia, epifauna, infauna, macrofauna, ser animado

Sources

WordNet du Français

animal, brute, bête, faune

MultiWordNet senses

animale, bestia, bestiola, creatura

Chinese Open WordNet senses

凶残的人, 动物, 动物群, 生物, 畜生, 野兽

Japanese WordNet senses

4つ脚, 4つ足, アニマル, 動物, 四つ脚, 四つ足, 毛の荒物, 獣, 獣畜, 珍獣, 生き物, 生体, 生物, 生類, 鳥獣

Arabic WordNet (AWN v2) senses

بهِيْمة, حيوان, دابّة, كائِن حيّ, مخْلُوق, وَحْش

Greek WordNet senses

ζώο

Multilingual Central Repository senses

animal, animales, bestia, criatura, fauna, res

WOLF senses

animal, bête, créature, faune, être

Hebrew senses

בַּעַל-חַיִּים, חַיָּה

Wikipedia redirections

Wikiquote page titles

Wikiquote redirections

Translations from Wikipedia sentences

epifauna, epifauna منخفض،, epifaunal, infauna, metazoans, الحيوانات, والحيوانات الكبيرة و
epifaunal 的, 动 物, 后 生 动 物, 大 型 底 栖 动 物, 底 内 动 物, , 的 海 底 动 物
animaux, endofaune, faune, macrofaune, métazoaires, épifaune
epifauna, epifaunal, fauna, infauna, low-level-epifauna, makrofauna, metazoen, tieren
epifaunal, βενθική πανίδα, επιφύτων, ζώα, μακροπανίδας, μετάζωα, πανίδα
epifauna, epifaunal, infauna, metazoans, וmacrofauna
epifauna, epifaunal, infauna, macrofauna, मेटाजोअन
animali, endofauna, epifauna, epifaunal, fauna, macrofauna, metazoi
動 物, 後 生 動 物, 表 在 の, 表 在 動 物 、
epifaunal, животных, инфауны, макрофауны, фауны, эпифауны
animales, epifauna, fauna, infauna, macrofauna, metazoos

Translations from SemCor sentences or monosemous words

تحريك يجري, حيوان, مخلوق
动 物, 动物, 动画是
animal, créature, être animé
animiert ist, kreatur, tier
ζώο, κίνηση είναι, πλάσμα
חיה, יצור, ניפש להיות
जा रहा है चेतन, पशु, प्राणी
animale, animare essere, creatura
あるアニメーション, 動物
животное, животных, одушевленное существо, существо
animal, criatura, ser animado
6 sources | 36 senses
8 sources | 41 senses
8 sources | 75 senses
9 sources | 43 senses
8 sources | 35 senses
8 sources | 34 senses
7 sources | 29 senses
6 sources | 20 senses
8 sources | 38 senses
8 sources | 36 senses
9 sources | 40 senses
8 sources | 42 senses

Categories

Wikipedia categories

Compounds

BabelNet

عالم الحيوان, حيوان مفترس, حيوان مجتر, حيوان الومبات
animal traction, soil fauna, higher animal, Subterranean Fauna, multicellular animal, animal play, animal attraction, animal research, tame animal, new animal, list of animal, Australian fauna, sporting animal, terrestrial animal, New Zealand fauna, social animal, animal feed, animal sounds, marine animal, domestic animal, farm animal, animal material, animal world, exotic animal, largest land animal, living creatures, land animal, list of fauna, Burgess shale fauna, support animal, animal viruses, poisonous animal, animal models, flying animal, working animal, animal transport, animal group, fauna of Poland, animal model, animal populations, lower animal, animal products, African fauna, animal bite, animal cells, fauna of Ireland, like an animal, European fauna, Fauna of Illinois, real animal, aquatic animal, animal test, fauna of Peru, animal behavior, animal collection, animal sound, wild animal, biggest animal, people and animals, animal kingdom, largest animal, native fauna, fauna of Sri Lanka
faune sauvage, les animaux, droits des animaux, faune abyssale, animaux disparus, faune française, faune utile, refuge animalier, animaux domestiques, règne animal, animal aquatique
vielzellige Tiere, Brehms Tierleben, Fauna Australiens, Tier des Jahres
עולם החי, יצור חי
fauna della Sardegna, fauna selvatica, grasso animale, diritti degli animali, fauna italiana, animale da compagnia, animale domestico, animali domestici
Животный мир Ирландии
fauna de Australia, maltrato a los animales, órganos de los animales, animales acuáticos, animal doméstico, animal salvaje, reino animal, animal de carga, bienestar animal, reino Animalia, tejido animal, fauna de Puerto Rico, flora y fauna, refugio de fauna

Other forms

BabelNet

للحيوانات, الحيواني, حيواني, والحيوانات, كالحيوانات, بالحيوانات, كحيوانات, الحيونات
动, 动
metazoa, wildlife, Animal Kingdom, creatures, faunistic, body, bestial, animal kingdom, Metazoa, metazoan
animales, animaux sauvages, faunistiques, animale, faune sauvage, faunes, faune vertébrée, bêtes, espèces animales, faunique
Faunenelemente, faunistischen, Tier-, -fauna, tierischer, faunistischer, Faunen, Faunengemeinschaft, faunistische, Tierarten, Faunengemeinschaften, Tierreichs, Meeresfauna, tierischen, Tieren, tierische, faunistisch, Tieres, animalische
ζωική, ζώων
בעלי החיים, אנימליים, ייצורים החיים, בעלי־החיים, פאונת, חי, בבעלי חיים, בעל החיים, פאוניסטים
जीव-जंतु, प्राणियों, ऐनीमेलिया
faune, Animale, faunistici, specie animali, faunistica, faunistiche, faunistico
動物の分類, 動, 動物#動物の分類
животным, животного царства, Животный мир, животном, животными, фауной, животной, царства животных, герпетофауны, многоклеточных животных, животного
Bestia, bestias, fauna silvestre, faunística, especies animales, faunístico, animales verdaderos

External Links