Preferred language:

This is the default search language used by BabelNet
Select the main languages you wish to use in BabelNet:
Selected languages will be available in the dropdown menus and in BabelNet entries
Select all

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

all preferred languages
    •     bn:00011468n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/11/09     •         •     Categories: انفجارات, بوابة كيمياء فيزيائية/مقالات متعلقة, مخاطر

  انفجار · إنفجار · الانفجار · انفجاري · اِنْفِجار

الانفجار هو زيادة مفاجئة في الحجم مصحوبة بانطلاق كمية كبيرة من الطاقة حيث يتم ذلك بصورة بالغة الشدة. Wikipedia

More definitions


ظاهرة فيزيائية Wikidata

OPPOSITE OF
    •     bn:00011468n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/11/09     •         •     Categories: 化学反应, 爆炸, 连续介质力学

  爆炸 · 爆发

爆炸是某一物质系统在发生迅速的物理变化或化学反应时,系统本身的能量借助于气体的急剧膨胀而转化为对周围介质做机械功,通常同时伴随有强烈放热、发光和声响的效应。 Wikipedia

    •     bn:00011468n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/11/09     •         •     Categories: Explosions, Hazards

  explosion · blowup · detonation   · Chemical Explosion · Cemical Explosion

A violent release of energy caused by a chemical or nuclear reaction WordNet

More definitions


An explosion is a rapid increase in volume and release of energy in an extreme manner, usually with the generation of high temperatures and the release of gases. Wikipedia
A rapid increase in volume and release of energy in an extreme manner Wikipedia (disambiguation)
Sudden release of energy through high temperatures and gas expansion Wikidata
A violent, sudden release of energy resulting from powders or gases undergoing instantaneous ignition or from some other means of detonation, often accompanied by a force producing great amounts of heat, major structural damages, shock waves and flying shrapnel. OmegaWiki
A violent release of energy (sometimes mechanical, nuclear, or chemical.) Wiktionary
Violent release of energy. Wiktionary (translation)

    •     bn:00011468n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/11/09     •         •     Categories: Explosion, Lutte contre l'incendie

  explosion   · explosif · Explosive

Une explosion est la transformation rapide d'un ou plusieurs matériaux en une autre matière ayant un volume plus grand, généralement sous forme de gaz. Wikipedia

More definitions


Décharge d''énergie soudaine produisant fortes températures et expansion de gaz Wikidata
Dégagement soudain et violent d'énergie résultant de poudres ou de gazs subissant une mise à feu instantanée ou résultant de toute autre moyen de détonation, souvent accompagné par une force produisant une grande quantité d'énergie, des dommages structurels importants, des ondes de chocs et des débris volants. OmegaWiki

CAUSE OF
OPPOSITE OF
    •     bn:00011468n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/11/09     •         •     Categories: Chemische Reaktion, Pyrotechnik, Sprengtechnik

  Explosion · Explodieren · Zerknall · Thermische Explosion

Eine Explosion ist der physikalische exponentiell mitgekoppelte Vorgang des Freisetzens großer Energiemengen, im Allgemeinen in Form von Temperatur-, Druck- und Bewegungsenergie. Wikipedia

More definitions


Eine rasche Freisetzung von großen Energiemengen auf kleinem Raum Wikipedia (disambiguation)
Plötzliches Freisetzen von großen Energiemengen Wikidata
Eine heftige, plötzliche Freisetzung von Energie, die entweder aus der unmittelbaren Entzündung von Stoffen oder Gasen oder einer anderen Form der Detonation resultiert und die oft von einem Druck begleitet wird, der große Hitze, Gebäudeschäden, Druckwellen und umherfliegende Trümmerteile auslöst. OmegaWiki

    •     bn:00011468n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/11/09     •         •     Categories: Εκρηκτικά, Κίνδυνοι

  έκρηξη   · ανατίναξη

Έκρηξη είναι η απότομη μεταβολή του όγκου που καταλαμβάνει η ύλη στον χώρο που συνεπάγεται απότομη απελευθέρωση ενέργειας και συνοδεύεται ενίοτε από παραγωγή θερμότητας και αερίων. Wikipedia

More definitions


Ο θρυμματισμός σώματος ή εξωτερικού περιβλήματος λόγω εκτόνωσης εσωτερικών πιέσεων ή ανάφλεξης Greek WordNet

    •     bn:00011468n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/11/09     •         •     Categories: קצרמר כימיה, תגובות כימיות

  פיצוץ · התפוצצות · פִּיצוּץ

פיצוץ הוא גדילת נפח מהירה של חומר ולרוב שינוי מצב צבירתו לגז. Wikipedia

OPPOSITE OF
    •     bn:00011468n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/11/09     •         •     Categories: विस्फोट

  विस्फोट

किसी पदार्थ को एक साथ फ़ोडने की क्रिया को विस्फ़ोट कहा जाता है। विस्फ़ोट में अधिकतर बारूद का प्रयोग किया जाता है, इसमे बारूद भी अलग अलग शक्तियों की होती है, जिसमे आर डी एक्स नामक बारूद बहुत ही शक्तिशाली होती है। बन्दूक और तोप के गोले को भी विस्फ़ोट से ही दागा जाता है। अत्याधिक ज्वलनशील पदार्थ को आग के सम्पर्क में आते ही वह अचानक जलता है और विस्फ़ोट हो जाता है। विस्फ़ोट के लिये तीन कारकों का होना अत्याधि्क जरूरी है, पहला ईंधन दूसरा ताप और तीसरी आक्सीजन. Wikipedia

    •     bn:00011468n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/11/09     •         •     Categories: Catastrofi, Cinetica chimica, Rischio chimico e prevenzione

  esplosione · detonazione · Esplosioni · deflagrazione · scoppio

Il rumore che ne consegue ItalWordNet

More definitions


Un'esplosione è un improvviso e violento rilascio di energia termica e meccanica a partire da un accumulo di pressione, energia chimica, energia elettrica o nucleare, generalmente accompagnato dalla produzione ed espansione di gas ad altissima temperatura. Wikipedia
Violento e improvviso rilascio di energia derivante da polveri o gas in fase di accensione istantanea o da altri mezzi di detonazione, spesso accompagnati da una forza che produce grandi quantità di calore, gravi danni strutturali, onde d'urto e schegge. OmegaWiki

CAUSE OF
OPPOSITE OF
    •     bn:00011468n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/11/09     •         •     Categories: 人的災害, 出典を必要とする記述のある記事/2019年8月, 火, 火災...

  爆発 · 爆散 · 爆燃 · エクスプロージョン

爆発(ばくはつ、英: explosion)とは、 圧力の急激な発生もしくは解放の結果、熱・光・音などおよび破壊作用を伴う現象。. Wikipedia

More definitions


化学や核反応によるエネルギーの激しい放出 Japanese WordNet

OPPOSITE OF
    •     bn:00011468n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/11/09     •         •     Categories: Взрывы, Ссылка на Викиновости непосредственно в статье

  взрыв   · Направленный взрыв

Взрыв — быстропротекающий физический или физико-химический процесс, проходящий со значительным выделением энергии в небольшом объёме за короткий промежуток времени и приводящий к ударным, вибрационным и тепловым воздействиям на окружающую среду вследствие высокоскоростного расширения продуктов взрыва. Wikipedia

OPPOSITE OF
    •     bn:00011468n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/11/09     •         •     Categories: Artículos con identificadores GND, Artículos con identificadores LCCN, Explosiones, Peligro (situación)...

  explosión · Explosion · detonación

Una explosión es la liberación simultánea, repentina y por lo general, violenta de energía calórica, lumínica y sonora. Wikipedia

More definitions


Leberación violenta y repentina de energía, resultado de pólvora o de gases que experimentan ignición instantánea o de algunos otros medios de detonación, acompañados a menudo por una fuerza que produce grandes cantidades de calor, daños estructurales importantes, ondas expansivas y esparcimiento de metralla. OmegaWiki

CAUSE OF
OPPOSITE OF

 

Translations

انفجار, إنفجار, الانفجار, انفجاري, اِنْفِجار, تفجير, تفْجِير, Explosion, تنفجر
爆炸, 爆发, 爆 炸, 爆 炸 ,
explosion, blowup, detonation, Chemical Explosion, Cemical Explosion, Explodable, Explode, exploded, Exploding, Explosions, Explosive force, Post-kinetic environment, Report
explosion, explosif, Explosive, détonation, exploser, explosions
explosion, Explodieren, zerknall, thermische explosion, explosionen
έκρηξη, ανατίναξη, εκρήξεις, εκραγεί
פיצוץ, התפוצצות, פִּיצוּץ, להתפוצץ, פיצוצים
विस्फोट
esplosione, detonazione, Esplosioni, deflagrazione, scoppio, esplodere
爆発, 爆散, 爆燃, エクスプロージョン, 炸裂, 異常爆発
взрыв, Направленный взрыв, взорваться, взрывов
explosión, Explosion, detonación, explosiones

Sources

WordNet senses

ItalWordNet senses

deflagrazione, detonazione, esplosione, scoppio

MultiWordNet senses

detonazione, esplosione

Chinese Open WordNet senses

爆发, 爆炸

Japanese WordNet senses

エクスプロージョン, 炸裂, 爆発, 異常爆発

Arabic WordNet (AWN v2) senses

اِنْفِجار, تفْجِير

Greek WordNet senses

έκρηξη

Multilingual Central Repository senses

detonación, explosion, explosión

WOLF senses

détonation, explosion

Hebrew senses

פִּיצוּץ

Translations from Wikipedia sentences

انفجار, تنفجر
爆 炸, 爆 炸 ,
exploser, explosion, explosions
explodieren, explosion, explosionen
έκρηξη, εκρήξεις, εκραγεί
להתפוצץ, פיצוץ, פיצוצים
विस्फोट
esplodere, esplosione, esplosioni
взорваться, взрывов
explosiones, explosión
7 sources | 17 senses
4 sources | 6 senses
6 sources | 18 senses
7 sources | 12 senses
6 sources | 11 senses
6 sources | 9 senses
7 sources | 10 senses
4 sources | 4 senses
7 sources | 15 senses
6 sources | 13 senses
5 sources | 6 senses
7 sources | 11 senses

Compounds

BabelNet

underwater explosion, physical explosion, controlled explosion
explosion de la navette spatiale Challenger, explosion radiative
gran explosión, explosiones nucleares, explosión nuclear

Other forms

BabelNet

الانفجارات, تفجيرات
气爆, 炸
explodes, exploded, explosively, bomb blast, Blast, blast, explosive, explosive blast
explosif, explose
explosible, hochexplosiver, Explosionen, explosionsartig, explodierten, explodierte, explosiv, explosive, explodiert, explosiven, Explosivität, explodierenden
התפוצצויות, התפוצץ
esplosiva, esplosivi, esplose, saltò in aria, scoppiarono, esplodendo, esplode, esplosivo, scoppiò, esplosero, scoppi, scoppiare, saltare in aria
направленных взрывов
explosivo, explotar, explosivas, explosiva

External Links

DBpedia