Preferred language:

This is the default search language used by BabelNet
Select the main languages you wish to use in BabelNet:
Selected languages will be available in the dropdown menus and in BabelNet entries
Select all

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

all preferred languages
    •     bn:00012059n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/08/04     •         •     Categories: طباعة, علم المكتبات والمعلومات, كتاب ذكور, كتب...

  كتاب   · سِفْر‎ · كتاب‎ · كِتاب · كِتَاب‎

اترزدازدل|تاريخ=ديسمبر 2018}} كِتابُ وجمعه كُتبُ هي أوعية المعلومات غير الدورية والتي بطبيعة محتوياتها وتنظيمها وضعت لتُقرأ من أولها لآخرها في تتابع منطقي ولكل منها عنوان محدد حتى ولو صدرت مجمعة تحت سلسلة ما. Wikipedia

More definitions


مجموعة من الأوراق بأنواع مختلفة (ورقية، إلكترونية، إلخ.) تحتوي على كلمات وجمل لهدف أساسي وهو الحفظ (ضد الضياع). Wikidata

HAS PART
dustjacket • فهرس • مقدمة كتاب
صفحة • نص • فصل • Section • Postface • Ausstattung • Xu • Boekdata • book spine • running head • signature
MATERIAL USED
    •     bn:00012059n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/08/04     •         •     Categories: 出版品, 文件, 书籍, 纸制品

  · 书籍 · 图书 · · 书本

图书,是一堆带有和主题相关内容的纸张,带有文字或图像。 Wikipedia

More definitions


带有文字和图像的纸张的集合 Wikidata

IS A
出版物 • 收藏品 • 文献
文件 • 传播媒体 • 作品 • work • 集合
HAS PART
护封 • table of contents • 他序
 • text • chapter • Section • Postface • Ausstattung • Xu • Boekdata • book spine • running head • signature
PART OF
HAS KIND
4到 • 帐簿 • 暢銷書
 • 大本精装书 • 漫画书 • concordance • 食谱 • 日记账 • 字典 • 書籍版本或翻譯 • 圖鑑 • 魔法書 • 旅遊指南 • 弥 撒 • Aquilegia brevicalcarata • 非虛構作品 • 筆記本 • 電話簿 • 繪本 • 教科書 • 歌本and more...
DESCRIBED BY SOURCE
MATERIAL USED
纸板 • 羊皮 • 
    •     bn:00012059n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/08/04     •         •     Categories: All articles lacking reliable references, All articles needing additional references, Articles with short description, Books...

  book · books · Booke · Textbooks · 📕

A written work or composition that has been published (printed on pages bound together) WordNet

More definitions


A book is a medium for recording information in the form of writing or images, typically composed of many pages bound together and protected by a cover. Wikipedia
Also called "dead tree edition" or "dead tree book" (humorously) Wikipedia (disambiguation)
Medium for recording information in the form of writing or images Wikidata
A collection of sheets of paper bound together to hinge at one edge, containing printed or written material, pictures, etc. OmegaWiki
Quotations about books: All good books are alike in that they are truer than if they had really happened and after you are finished reading one you will feel that all that happened to you and afterwards it all belongs to you; the good and the bad, the ecstasy, the remorse, and sorrow, the people and the places and how the weather was. Wikiquote
Collection of sheets of paper bound together containing printed or written material. Wiktionary (translation)

I am reading a good book on economics WordNet

More examples

She opened the book to page 37 and began to read aloud. Wiktionary
He was frustrated because he couldn't find anything about dinosaurs in the book. Wiktionary

IS A
HAS PART
dust jacket • table of contents • foreword
page • text • chapter • Section • Postface • Ausstattung • Xu • Boekdata • book spine • running head • signature
HAS KIND
quarto • ledger • bestseller
volume • coffee-table book • comic book • concordance • cookbook • daybook • dictionary • edition • field guide • grimoire • guide • missal • monograph • nonfiction • notepaper • telephone directory • picture book • textbook • songbookand more...
MATERIAL USED
    •     bn:00012059n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/08/04     •         •     Categories: Imprimerie, Livre, Source historique

  livre (document) · livres · ouvrages · bouquin   · ouvrage

Un livre est un document écrit formant unité et conçu comme tel, composé de pages reliées les unes aux autres. Wikipedia

More definitions


Cousu et broché et ayant pour couverture l' œuvre originale d'un artiste. Wikipedia (disambiguation)
Document écrit formé de pages reliées entre elles Wikidata
Une collection de feuilles de papier reliées à la charnière sur un bord, contenant du matériel imprimé, images, etc. OmegaWiki

HAS PART
jaquette • table des matières • préface
page • texte • chapitre • Section • Postface • Ausstattung • Xu • Boekdata • book spine • running head • signature
DESCRIBED BY SOURCE
MATERIAL USED
Carton • parchemin • papier
    •     bn:00012059n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/08/04     •         •     Categories: Bibliothekswesen, Buchwesen, Druckerzeugnis, Speichermedium

  Buch · Boch · Buech · Papierbuch

Ein Buch ist nach traditionellem Verständnis eine Sammlung von bedruckten, beschriebenen, bemalten oder auch leeren Blättern aus Papier oder anderen geeigneten Materialien, die mit einer Bindung und meistens auch mit einem Bucheinband versehen ist. Wikipedia

More definitions


Zum Beispiel für die Verwendung als Notizbuch, Skizzenbuch, Poesiealbum oder Tagebuch, Wikipedia (disambiguation)
In sich abgeschlossene Sammlung von Text oder Bildern auf Papier (klassisches Buch), in digitaler Form (E-Book) oder als Tonaufzeichnung (Hörbuch) Wikidata
Eine Sammlung von Papierblättern zusammengebunden, um an einer Kante Scharnier, die gedruckten oder schriftliches Material, Bilder, etc. OmegaWiki

HAS PART
Schutzumschlag • Inhaltsverzeichnis • Vorwort
Seite • Text • Kapitel • Lage • Postface • Ausstattung • Xu • Boekdata • Buchrücken • Kopfzeile • signature
HAS KIND
Quarto • Kassenbuch • Bestseller
Band • Coffee Table Book • Comic • Konkordanz • Kochbuch • daybook • Wörterbuch • Auflage • Bestimmungsbuch • Grimoire • Reiseführer • Messbuch • Monografie • Sachbuch • Notizbuch • Telefonbuch • Bilderbuch • Lehrbuch • Liederbuchand more...
DESCRIBED BY SOURCE
MATERIAL USED
Karton • Pergament • Papier
    •     bn:00012059n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/08/04     •         •     Categories: Βιβλιοθήκες, Προϊόντα από χαρτί, Τυπογραφία

  βιβλίο · βιβλίον · σύγγραμμα · τόμος

Το Βιβλίο είναι υλικός φορέας γραπτού ή και εικαστικού περιεχομένου. Wikipedia

More definitions


(εκτεταμένο) πνευματικό έργο, διατυπωμένο σε γραπτό πεζό λόγο με επιστημονικό, φιλοσοφικό, τεχνολογικό κ.τ.λ. περιεχόμενο που έχει εκδοθεί υπό μορφήν βιβλίου Greek WordNet

    •     bn:00012059n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/08/04     •         •     Categories: כתיבה, מידע, ספר, קטגוריה

  ספר · ספרים · סֵפֶר · סֵפֶר‎ · כרך (ספר)

ספרות Wikidata

MATERIAL USED
    •     bn:00012059n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/08/04     •         •     Categories: पुस्तकें

  पुस्तक · किताब   · बुक

डेहरी : आदिवासी चेतना की कविताएं, पुस्तक या किताब लिखित या मुद्रित पन्नो के संग्रह को कहते हैं। डिजिटल पुस्तकों को ई-पुस्तक कहते हैं जबकि हस्तलिखित पुस्तकोँ को पांडुलिपियां कहते हैँ। एक स्थूल पदार्थ के रूप में पुस्तक सामान्यतः आयताकार पृष्ठों का एक पुलिंदा है जिसे कागज़, पेपिरस, चर्मपत्र या भोजपत्र से निर्मित किया जाता है और जिसे एक ओर से बाँधकर या सीं कर या फिर किसी अन्य माध्यम से एक साथ इस प्रकार से दृढ कर दिया जाता है कि उसे सरलता से पढ़ा जा सके। Wikipedia

HAS PART
    •     bn:00012059n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/08/04     •         •     Categories: Libro, Opere letterarie per tipo

  libro · Libri · Carte di guardia · Controguardia · Dal rotolo al codex

Testo contenuto ItalWordNet

More definitions


Un libro è costituito da un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. Wikipedia
Insieme di fogli stampati oppure manoscritti Wikidata
Una raccolta di fogli di carta legati insieme a cerniera da un bordo, contenente stampato o scritto il materiale, le immagini, ecc. OmegaWiki
Lavoro scritto che è stato pubblicato. MultiWordNet

Sto leggendo un libro di economia. MultiWordNet

HAS PART
sovraccoperta • table of contents • prefazione
pagina • testo • capitolo • Section • Postface • Ausstattung • Xu • Boekdata • book spine • running head • segnatura
HAS KIND
In quarto • ledger • bestseller
volume • coffee-table book • albo • concordance • cookbook • Libro giornale • dictionary • edition • campo di guida • grimorio • guida • missal • monograph • nonfiction • Quaderno • elenco telefonico • picture book • textbook • songbookand more...
MATERIAL USED
    •     bn:00012059n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/08/04     •         •     Categories: 図書館情報学, 文書, 書物, 書誌学...

  · 書籍 · 図書 · 書物 · 著書

本(ほん)は、書籍(しょせき)または書物(しょもつ)とも呼ばれ、木、竹、絹布、紙等の軟質な素材に、文字、記号、図画等を筆写、印刷し、糸、糊等で装丁・製本したもの。 Wikipedia

More definitions


情報を言語や図画でまとめ、通常、インクで紙に印刷したもの Wikidata
出版されている(綴じられたページに印刷された)著作物 Japanese WordNet

私は、経済学に関する良い本を読んでいる Japanese WordNet

HAS PART
ブックカバー • 目次 • 序文
ページ • テキスト •  • Section • Postface • Ausstattung • Xu • Boekdata • book spine • running head • signature
PART OF
HAS QUALITY
MATERIAL USED
厚紙 • 羊皮紙 • 
    •     bn:00012059n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/08/04     •         •     Categories: Книги

  книга · кни́га · кни́жка · Книги · Книжка  

Кни́га — один из видов печатной продукции: непериодическое издание, состоящее из сброшюрованных или отдельных бумажных листов или тетрадей, на которых нанесена типографским или рукописным способом текстовая и графическая информация, имеющее, как правило, твёрдый переплёт. Wikipedia

More definitions


Произведение; вид печатной продукции; объединённые листы с информацией Wikidata
Коллекция листах бумаги связаны друг с другом, чтобы петля на одном краю, содержащие печатные или письменные материалы, фотографии и т.д. OmegaWiki
Кни́га  — один из видов печатной продукции: непериодическое издание, состоящее из сброшюрованных бумажных листов или тетрадей, на которых нанесена типографским или рукописным способом текстовая и графическая информация, имеющая объём более сорока восьми страниц и, как правило, твёрдый переплёт. Wikiquote

MATERIAL USED
    •     bn:00012059n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/08/04     •         •     Categories: Libros

  libro · Libros · Librario

Un libro es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado y protegidas con tapas, también llamadas cubiertas. Wikipedia

More definitions


Obra impresa Wikidata
Una colección de hojas de papel unidas entre sí a la bisagra en un extremo, con adición de material impreso o escrito, imágenes, etc OmegaWiki

HAS PART
sobrecubierta • contenido • prefacio
página • texto • capítulo • Section • epílogo • Ausstattung • Xu • Boekdata • book spine • running head • signature
MATERIAL USED
cartón • pergamino • papel

Translations

كتاب, سِفْر‎, كتاب‎, كِتاب, كِتَاب‎, Book, الكتاب, الكتب, كتب, كتبٍ
书, 书籍, 图书, 书, 书本, 书籍, \ud83d\udcd5, \ud83d\udcd6, \ud83d\udcd7, \ud83d\udcd8, \ud83d\udcd9, \ud83d\udcda, 书本
book, books, Booke, textbooks, 📕, 📗, 📘, 📙, 📚, 🕮
livre, livres, ouvrages, bouquin, ouvrage, Couverture
buch, boch, buech, papierbuch, bücher
βιβλίο, βιβλίον, σύγγραμμα, τόμος, βιβλία
ספר, ספרים, סֵפֶר, סֵפֶר‎, כרך, ספר הדרכה, ספר עיון, ספרות עיונית
पुस्तक, किताब, बुक, किताबें
libro, Libri, Carte di guardia, Controguardia, Dal rotolo al codex, Libri antichi, Libro antico, Piatto superiore, Prima di copertina, Sguardie, Storia del libro
本, 書籍, 図書, 書物, 著書, book, ご本, ブック, 単行本, 巻, 巻帙, 御本, 教科書, 書, 書典, 書冊, 書史, 書巻, 書帙, 書誌, 竹帛, 篇帙, 篇章, 編章, 著, 著作, 著作物, 読みもの, 述作, 韋編
книга, кни́га, кни́жка, книги, книжка
libro, libros, Librario

Sources

WordNet senses

ItalWordNet senses

libro

WordNet du Français

livre

MultiWordNet senses

libro

Chinese Open WordNet senses

书, 书籍

Japanese WordNet senses

ご本, ブック, 単行本, 図書, 巻, 巻帙, 御本, 教科書, 書, 書典, 書冊, 書史, 書巻, 書帙, 書物, 書籍, 書誌, 本, 竹帛, 篇帙, 篇章, 編章, 著, 著作, 著作物, 著書, 読みもの, 述作, 韋編

Arabic WordNet (AWN v2) senses

كِتاب

Greek WordNet senses

σύγγραμμα

Multilingual Central Repository senses

libro

WOLF senses

livre

Wikiquote page titles

Wikiquote redirections

Translations from Wikipedia sentences

livre, livres
buch, bücher
βιβλία, βιβλίο
ספר, ספרים
किताबें, पुस्तक
libri, libro
libro, libros

Translations from SemCor sentences or monosemous words

livre
buch
βιβλίο
पुस्तक
libro
libro
5 sources | 11 senses
5 sources | 25 senses
8 sources | 17 senses
9 sources | 15 senses
7 sources | 10 senses
7 sources | 10 senses
6 sources | 12 senses
7 sources | 10 senses
9 sources | 19 senses
6 sources | 40 senses
7 sources | 9 senses
10 sources | 13 senses

Compounds

BabelNet

reading a book, Book Club, two books, illustrated book, four books, 2009 Books, rule book, book of instructions, Sports Book, Read a book, old book, book covers, 1984 book, list of books, open book, second book, reads books, book arts, books abroad, million books, book paper, book series, 2001 book, book industry, Book of Spells, rare book, Book of Poetry, book reviews, used book, festival Book, rare books
livres audio, livre pour enfants, livres pour enfants, Village du livre, livre sacré, histoire du livre, livres anciens, économie du livre
ספר אימה, ספר מתח, מכירת ספרים, ספר ילדים, ספר שופטים
libro per ragazzi, sei libri, libro liturgico, quattro libri, libri rari, libri per bambini, libro di Enoch, libro aperto, libri più venduti
libro infantil, Día Internacional del Libro, libro para niños, cuatro libros, feria del libro, libro de no ficción, libro de texto

Other forms

BabelNet

كتابه, كتابهِ, كتبه, لكتاب, بالكتب, كتابا, المغني, كتبها, كتاباً, كتابين
参考书
writings, monographs, biblio, monograph, text, volume, tome, booklet
ouvrage, ouvrages, livre papier, couvertures, livresque, œuvre, chapitre, métiers du livre
Buchform, Paperback und Hardcover, Bücherangebot, Büchern, Buchveröffentlichung, Bücher, Buches, Paperback
כרכים, כרכי, ספרה, ספרי עיון, ספרו, ספריו, ספרי הדרכה, עיון, הספרים, ספרי, ספר העיון, ספרי העיון, ספריה
libraria, volumi, opere letterarie, volumi a stampa, librario, volume, formato, quarta di copertina
天, 本#本の構造
bibliófilo, librero, libros infantiles

External Links

DBpedia

YAGO