Preferred language:

This is the default search language used by BabelNet
Select the main languages you wish to use in BabelNet:
Selected languages will be available in the dropdown menus and in BabelNet entries
Select all

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

all preferred languages
    •     bn:00023236n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/10/23     •         •     Categories: أمريكيون شماليون أصليون, أنواع تقسيمات البلدان الفرعية, جغرافيا سياسية, جنسية...

  أمة · دولة · دولة ذات سيادة · أرْض · أُمّة

محمد زهير محمد آل سلمان عالم |تاريخ=أكتوبر 2018}} الدولة هي مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد ويخضعون لنظام سياسي معين متفق عليه فيما بينهم يتولى شؤون الدولة، وتشرف الدولة على أنشطة سياسية واقتصادية واجتماعية الذي يهدف إلى تقدمها وازدهارها وتحسين مستوى حياة الأفراد فيها، وينقسم العالم إلى مجموعة كبيرة من الدول, وان اختلفت اشكالها وأنظمتها «مبدع» ولكن لا احد يدعكه == تعريف الدولة == === الاصل اللغوي بالعربية === ورد في لسان العرب أن "الدَّوْلةُ والدُّولةُ: العُقْبة في المال والحَرْب"، بمعنى الغلبة والظفر بهما، والدولة والدول بمعنى "السُّنن التي تغيَّر وتُبدَّل" و"الدَّوْلةُ الفعل والانتقال من حال إِلى حال" و"دُولة بينهم يَتَداوَلونه مَرَّة لهذا ومرة لهذا". Wikipedia

More definitions


الدولة ذات السيادة هي دولة تسيطر على منطقة محددة وتمارس عليها سيادتها الداخلية والخارجية، ولها سكان دائمون وحكومة. Wikipedia
الأمة المجموعة من أي جنس. Wikipedia

SAID TO BE THE SAME AS
MEMBER MERONYM
    •     bn:00023236n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/10/23     •         •     Categories: 国家, 国际法, 国籍, 政治地理学...

  国家 · 国 (政治) · 主权国家 · 主权州 · 主权国

国家(法语:État, 德语:Staat, 英语:state,西班牙语葡萄牙语: estado)是指一个有组织的政治群体,在单一政府之下共同生活。 Wikipedia

More definitions


主权国家,指拥有独立主权的国家,是国际社会的最基本成员,在国际法中,主权国家是一个非物质的法律实体,并由一个法定政权做为代表行使国家主权,其统治和管理的权力由该国家或组织的人持有,不受他方影响。 Wikipedia
国族(英语:Nation),亦称国民,是民族的一类特殊状态。 Wikipedia
共同拥有共同语言,文化,种族,血统或历史的人群 Wikidata
有组织的社区生活在一个政府系统下; 无论是主权国家,组成国家还是联邦国家 Wikidata

IS A
HAS KIND
保护国 • 波罗的海国家
香蕉共和國 • 緩衝國 • 城邦 • 国家 • 公國 • 帝国 • 大国 • 王国 • 中立 • 親王國 • 傀儡政權 • 流氓國家 • 多民族 • 構成國 • 食 利 者 状 态 • Jewish state • 失敗國家 • Christianismand more...
HAS INSTANCE
美国 • 亚美尼亚 • 澳大利亚
巴林 • 孟加拉国 • 巴巴多斯 • 不丹 • 玻利維亞 • 巴西 • 文莱 • 保加利亚 • 布隆迪 • 加拿大 • 智利 • 哥斯达黎加 • 科特迪瓦 • 古巴 • 厄瓜多尔 • 厄立特里亚 • 斐濟 • 芬兰 • 東加 • 冈比亚 • 格林纳达 • 匈牙利and more...
DESCRIBED BY SOURCE
SAID TO BE THE SAME AS
MEMBER MERONYM
    •     bn:00023236n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/10/23     •         •     Categories: All articles with links needing disambiguation, All redirects for discussion, Articles with links needing disambiguation from September 2019, Decolonisation...

  nation · country · state · land   · body politic

The people who live in a nation or country WordNet

More definitions


A politically organized body of people under a single government WordNet
A state is a polity that is typically established as a centralized organisation. Wikipedia
In international law, a sovereign state, sovereign country, or simply state, is a political entity that is represented by one centralized government that has sovereignty over a geographic area. Wikipedia
A nation is a stable community of people, formed on the basis of a common language, territory, history, ethnicity, or psychological make-up manifested in a common culture. Wikipedia
An organized political community, living under a government Wikipedia (disambiguation)
The opposite of secession Wikipedia (disambiguation)
As its original Latin term Wikipedia (disambiguation)
Community of people who share a common language, culture, ethnicity, descent, or history Wikidata
Organised community living under a system of government; either a sovereign state, constituent state, or federated state Wikidata
Political organization with a centralized independent government Wikidata
A political entity asserting ultimate authority over a geographical area. OmegaWiki
The geographic area under the control of a political state. OmegaWiki
A people permanently occupying a fixed territory bound together by common law, habits and custom into one body politic exercising, through the medium of an organized government, independent sovereignty and control over all persons and things within its boundaries, unless or until authority is ceded to a federation or union of other states. OmegaWiki
The territory of a nation, especially an independent nation state or formerly independent nation; a political entity asserting ultimate authority over a geographical area. Wiktionary
Pronunciation spelling of government, representing dialectal English. Wiktionary
Government. Wiktionary
A sovereign state. Wiktionary
The collective body of a nation or state as exercising political functions. Wiktionary
Nations is often used synonymously with ethnic group, but although ethnicity is now one of the most important aspects of cultural or social identity for the members of most nations, people with the same ethnic origin may live in different nation-states and be treated as members of separate nations for that reason. Wikiquote

Though legally single nations, many states comprise several distinct cultural or ethnic groups. Wiktionary

More examples

A statement that sums up the nation's mood WordNet
The news was announced to the nation WordNet
The whole country worshipped him WordNet
The state has elected a new president WordNet
African nations WordNet
Students who had come to the nation's capitol WordNet
The country's largest manufacturer WordNet
An industrialized land WordNet

HAS INSTANCE
United States • Armenia • Australia
Bahrain • Bangladesh • Barbados • Bhutan • Bolivia • Brazil • Brunei • Bulgaria • Burundi • Canada • Chile • Costa Rica • Ivory Coast • Cuba • Ecuador • Eritrea • Fiji • Finland • Tonga • Gambia • Grenada • Hungaryand more...
SAID TO BE THE SAME AS
MEMBER MERONYM
    •     bn:00023236n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/10/23     •         •     Categories: Concept de science politique, Droit constitutionnel, Droit international public, État...

  état   · nation · État souverain · pays · Etat

L’État possède une triple signification : sociologique ; organisationnelle ; juridique. Wikipedia

More definitions


Un État souverain moderne est un État qui possède quatre propriétés : une population permanente, un territoire déterminé, un gouvernement qui n'est subordonné à aucun autre, une capacité d'entrer en relations avec les autres États. Wikipedia
Le sens moderne de nation est assez proche de celui de peuple, mais ajoute souvent l'idée d'État. Wikipedia
Groupe humain uni par des caractéristiques communes ou un sentiment d''appartenance commun Wikidata
Organisation politique et juridique d''un territoire délimité Wikidata
Organisation politique souveraine sur son territoire Wikidata
Entité politique ayant autorité sur une aire géographique. OmegaWiki
La région géographique sous le contrôle d'un État politique. OmegaWiki
Peuple occupant de manière permanente un territoire fixe, lié ensemble par une loi commune, des habitudes et des coutumes dans une seule entité polituique, par l'intermédiaire d'un gouvernement organisé, qui exerce une souveraineté et un contrôle indépendants de toutes les personnes et choses dans son territoire, à moins que ou jusqu'à ce que l'autorité soit remplacée par une fédération ou une union d'autres états. OmegaWiki
Le sens moderne de est assez proche de celui de, mais ajoute souvent l'idée de, d', de gouvernement, de. Wikiquote
L’État est une entité gouvernant l’organisation d'un pays, dont la structure est juridique, qui est délimité par des frontières territoriales et constitué d’institutions lui assurant un pouvoir suprême. Wikiquote

HAS INSTANCE
États-Unis • Arménie • Australie
Bahreïn • Bangladesh • Barbade • Bhoutan • Bolivie • Brésil • Brunei • Bulgarie • Burundi • Canada • Chili • Costa Rica • Côte d'Ivoire • Cuba • Équateur • Érythrée • Fidji • Finlande • Tonga • Gambie • Grenade • Hongrieand more...
DESCRIBED BY SOURCE
SAID TO BE THE SAME AS
MEMBER MERONYM
    •     bn:00023236n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/10/23     •         •     Categories: Organisationsform, Politische Ideengeschichte (Frühe Neuzeit), Politische Philosophie, Politische Theorie und Ideengeschichte...

  Staat   · Nation   · Land · souveräner Staat · Nationalstaat

Staat ist ein mehrdeutiger Begriff verschiedener Sozial- und Staatswissenschaften. Wikipedia

More definitions


Nation bezeichnet größere Gruppen oder Kollektive von Menschen, denen gemeinsame Merkmale wie Sprache, Tradition, Sitten, Bräuche oder Abstammung zugeschrieben werden. Wikipedia
Siehe Hauptstadt #Hauptstädte von Staaten Wikipedia (disambiguation)
Sozialwissenschaftlicher Begriff Wikipedia (disambiguation)
Größere Gruppen oder Kollektive von Menschen, denen gemeinsame kulturelle Merkmale wie Sprache, Tradition, Sitten, Gebräuche oder Abstammung zugeschrieben werden Wikidata
Mehrdeutiger Begriff verschiedener Sozial- und Staatswissenschaften Wikidata
Land von einer Organisation wie zum Beispiel UN (Vereinte Nationenen) anerkannt. Wikidata
Eine unabhängige politische Entität, die die absolute Gewalt über ein geographisches Gebiet ausübt. OmegaWiki

HAS INSTANCE
Vereinigte Staaten • Armenien • Australien
Bahrain • Bangladesch • Barbados • Bhutan • Bolivien • Brasilien • Brunei • Bulgarien • Burundi • Kanada • Chile • Costa Rica • Elfenbeinküste • Kuba • Ecuador • Eritrea • Fidschi • Finnland • Tonga • Gambia • Grenada • Ungarnand more...
DESCRIBED BY SOURCE
SAID TO BE THE SAME AS
MEMBER MERONYM
    •     bn:00023236n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/10/23     •         •     Categories: Διεθνές Δίκαιο, Έθνη, Λήμματα με νεκρούς συνδέσμους, Πολιτική γεωγραφία...

  κράτος · πολιτεία · Έθνος (κοινωνιολογία) · Κυρίαρχο κράτος · κρατίδιο

To κράτος είναι οργανωμένη πολιτική οντότητα που κατέχει το μονοπώλιο της χρήσης νόμιμης εξουσίας σε μια καθορισμένη γεωγραφική περιοχή. Wikipedia

More definitions


Έθνος ονομάζεται ένα σύνολο ανθρώπων που μοιράζονται κοινά γνωρίσματα, τα οποία διακρίνουν το σύνολο αυτό σε παγκόσμια κλίμακα. Wikipedia
Στο διεθνές δίκαιο, κυρίαρχο κράτος είναι ένα μη φυσικό νομικό πρόσωπο που αντιπροσωπεύεται από μια κεντρική κυβέρνηση που ασκεί την κυριαρχία της σε μια γεωγραφική περιοχή. Wikipedia
Οργανωμένη κοινότητα που ζει υπό το σύστημα μιας κυβέρνησης Wikidata
Πολιτικός οργανισμός με κεντρική κυβέρνησης που έχει ανεξάρτητη κυριαρχία επί μιας γεωγραφικής περιοχής Wikidata
Σύνολο ανθρώπων εγκατεστημένο μόνιμα σε μια χώρα και οργανωμένο σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Greek WordNet
Σύνολο ανθρώπων που αποτελούν ενότητα με βάση ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά ή συνεκτικά στοιχεία Greek WordNet

MEMBER MERONYM
    •     bn:00023236n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/10/23     •         •     Categories: לאומיות, מדינות העולם, מדע המדינה, מחשבה מדינית...

  אומה · מדינה · מדינה ריבונית · אֶרֶץ · מְדִינָה

מְדִינָה מתוארת במדע המדינה בדרך כלל כחברה של בני אדם המתגוררים בטריטוריה ספציפית על פי סמכות משותפת חוקתית, חוקית ופוליטית. Wikipedia

More definitions


מדינה ריבונית היא מדינה בעלת טריטוריה מוגדרת עליה מוחלת ריבונות פנימית וחיצונית, אוכלוסייה קבועה, ממשלה, עצמאית, וכן בעלת הזכות לכונן יחסים דיפלומטיים עם מדינות ריבוניות אחרות. Wikipedia
אומה או לאום היא קבוצת אנשים בעלי זהות לאומית משותפת השואפת להגדרה עצמית במסגרת של מדינה ריבונית בזיקה לטריטוריה מסוימת. Wikipedia
קהילה בעלת בעלת זהות לאומית משותפת Wikidata
שטח מסוים שיש עליו ריבונות על ידי שליט, ממשלה, צבא, עם וכו... המדינות מיוצגות על ידי העם שחי בהן וסמלים כגון דגל. Wikidata

SAID TO BE THE SAME AS
MEMBER MERONYM
    •     bn:00023236n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/10/23     •         •     Categories: देश, प्रशासन, प्रशासनिक विभाग

  राष्ट्र · राज्य · जाति · सम्प्रभु राज्य · सर्वसत्ताक राज्य

राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन के अधीन हो। राज्य संप्रभुतासम्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा किसी शासकीय इकाई या उसके किसी प्रभाग को भी 'राज्य' कहते हैं, जैसे भारत के प्रदेशों को भी 'राज्य' कहते हैं। राज्य आधुनिक विश्व की अनिवार्य सच्चाई है। दुनिया के अधिकांश लोग किसी-न-किसी राज्य के नागरिक हैं। जो लोग किसी राज्य के नागरिक नहीं हैं, उनके लिए वर्तमान विश्व व्यवस्था में अपना अस्तित्व बचाये रखना काफ़ी कठिन है। वास्तव में, 'राज्य' शब्द का उपयोग तीन अलग-अलग तरीके से किया जा सकता है। पहला, इसे एक ऐतिहासिक सत्ता माना जा सकता है; दूसरा इसे एक दार्शनिक विचार अर्थात् मानवीय समाज के स्थाई रूप के तौर पर देखा जा सकता है; और तीसरा, इसे एक आधुनिक परिघटना के रूप में देखा जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि इन सभी अर्थों का एक-दूसरे से टकराव ही हो। असल में, इनके बीच का अंतर सावधानी से समझने की आवश्यकता है। वैचारिक स्तर पर राज्य को मार्क्सवाद, नारीवाद और अराजकतावाद आदि से चुनौती मिली है। लेकिन अभी राज्य से परे किसी अन्य मज़बूत इकाई की खोज नहीं हो पायी है। राज्य अभी भी प्रासंगिक है और दिनों-दिन मज़बूत होता जा रहा है। == राज्य का अर्थ == यूरोपीय चिंतन में राज्य के चार मूल तत्व बताये जाते हैं - निश्चित भूभाग, जनसँख्या, सरकार और संप्रभुतामैक्स वेबर ने राज्य को ऐसा समुदाय माना है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधिसम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। गार्नर ने राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य को ही बताया है वहीं आरजे गेटल ने राजनीति विज्ञान को राज्य का विज्ञान बताया है। भारतीय राजनीतिक चिन्तन में 'राज्य' के सात अंग गिनाये जाते हैं- राजा या स्वामी, मंत्री या अमात्य, सुहृद, देश, कोष, दुर्ग और सेना। कौटिल्य ने राज्य के सात अंग बताये हैं और ये उनका "सप्ताङ्ग सिद्धान्त " कहलाता है - राजा, आमात्य या मंत्री, पुर या दुर्ग, कोष, दण्ड, मित्र । राज्य का क्षेत्रफल बड़ा होता है। अर्थात बड़ा भूभाग से घिरा क्षेत्र। == आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय एवं विकास == आधुनिक युग में राष्ट्र और राज्य प्राया एक से हो गए हैं राज्य की सीमाओं को ही राष्ट्रीय सीमाएं कहा जाता है। राज्य के हित को ही राष्ट्रीय हित मान लिया जाता है और विभिन्न राज्यों के परस्पर संबंधों को अंतरराष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। राष्ट्र राज्य में वहां के सभी निवासी आ जाते हैं चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, भाषा या संस्कृति आदि से संबंध रखते हो बशर्ते कि वह अपने सामान्य इतिहास, सामान्य हित और सामान्य जीवन के महत्व के प्रति सजग हो और एक केंद्रीय सत्ता के प्रति निष्ठा रखते हो वस्तुतः आधुनिक राष्ट्र-राज्य का विकास मानव सभ्यता की बहुत लंबी इतिहास का परिणाम है इनकी निम्नलिखित अवस्थाएं स्वीकार की जाती है। कबीला राज्य- यह राज्य का सबसे पुराना रूप है जिसमें छोटे छोटे काबिले अपने अपने सरदार की शासन में रहते थे यह कबीले स्वजन समूह पर आधारित है समूहों पर आधारित थे कुछ कबीले खानाबदोश थे जिन्हें राज्य मानना ठीक नहीं होगा प्राच्य साम्राज्य- यह वही स्थिति है जब नीलगंगा पीली नदी आदि की उर्वर घाटियों में प्रारंभिक सभ्यता का विकास हुआ और शहर बन गए इन जगहों पर भिन्न-भिन्न सुजन समूहों के लोग आकर मिलजुल कर रहने लगे प्राचीन मिस्र बेबीलोन सीरिया भारत और चीन के साम्राज्य इसी श्रेणी में आते हैं। यूनानी नगर- राज्य जब ईजियन और भूमध्य सागर की ओर सभ्यता का विस्तार हुआ तब यूरोप प्रायद्वीप में भी राज्य का उदय हुआ। इस तरह यूनानी नगर राज्य अस्तित्व में आए क्योंकि वहां पर्वतों, घने जंगलों और समुद्र ने भूमि को अनेक घाटियों और द्वीपो में बांट दिया था। जिन की रक्षा करना सरल था परंतु समुद्री मार्ग से आपस में जुड़े हुए थे यहां छोड़ चुके नगर राज्य बस गए जिससे वहां निरंकुश निरंकुश शासक आदत में नहीं आए बल्कि यहां के नागरिक मिलजुलकर शासन चलाते थे। रोमन साम्राज्य- जब आंतरिक कला और बाय आक्रमणों के कारण यूनानी नगर राज्य नष्ट हो गए। तब यूरोप में रोम सारी सभ्यता का केंद्र बना और रोमन साम्राज्य विकसित हुआ। विभिन्न जातियों धर्म और प्रथाओं को मानने वाले लोगों पर शासन करने के लिए विस्तृत कानूनी प्रणाली विकसित की गई। साम्राज्य की शक्ति पर धर्म की छाप लगा दी गई। उनकी अदम्य शक्ति के नीचे व्यक्तियों की स्वतंत्रता दबकर रह गई। अंततः यह शक्तिशाली साम्राज्य अपने ही भार को ना संभाल पाने के कारण छिन्न भिन्न हो गया। सामन्ती राज्य- रोमन साम्राज्य के पतन के बाद केंद्रीय सत्ता लुप्त हो गई पांचवी शताब्दी ईस्वी से मध्यकाल का आरंभ हुआ जिसमें सारी शक्ति बड़े बड़े जमीदारों जागीरदारों और सामान सरदारों के हाथों में आ गई वैसे छोटे-छोटे राज्यों में राजा जिसकी सर्वोच्च मानी जाती थी परंतु शक्ति सामंत सरदारों के हाथ में ही रही। जनसाधारण के कृषि दासों के रूप में खेतों पर घोर परिश्रम करते थे। और उनका जीवन जमीदारों के अधीन था। सामंत सरदारों के अलावा धार्मिक तंत्र के उच्चाधिकारियों विशेषता पूर्व के हाथों में भी विस्तृत शक्तियां आ गई थी। चौदहवीं शताब्दी तक आते-आते अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे और तब राजतंत्र की शक्ति को पुनर्जीवित किया गया। उन्हें दिनों वाणिज्य व्यापार और उद्योग के विकास के कारण भी जमीदारों की शक्ति को चुनौती दी जाने लगी। आधुनिक राष्ट्र राज्य- 15वीं और 16वीं शताब्दी से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ तब जमीदारों और धर्म अधिकारियों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और नए आर्थिक संबंधों के अलावा लोग राष्ट्रीय भाषा और संस्कृति की एकता तथा देश की प्राकृतिक सीमाओं इत्यादि के विचार से अस्थाई समूह के रूप में जुड़ गए थे। इस तरह पहले फ्रांस स्पेन इंग्लैंड स्विट्जरलैंड नीदरलैंड रूस इटली और जर्मनी में राष्ट्र राज्यों का विकास हुआ। प्रारंभिक राज्यों में राजतंत्र का बोलबाला था जिसमें सारी सत्ता किसी राजा के हाथों में रहती थी परंतु 18वीं शताब्दी में यूरोप में संवैधानिक शासन का उदय हुआ सर्वप्रथम इंग्लैंड में गौरव क्रांति के अंतर्गत शांतिपूर्ण तरीके से संसद के हाथों में अधिकार प्राप्त हो गए इसके लिए फ़्रांस मे फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत हिंसा का सहारा लेना पड़ा 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान उपनिवेशवाद का सहारा लिया गया इस दौर में ब्रिटेन फ्रांस बेल्जियम और लैंड पुर्तगाल स्पेन इत्यादि ने एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के क्षेत्रों पर अपनी उपनिवेशवाद का जाल फैला कर उनका भरपूर दोहन किया दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात उपनिवेशवाद का पतन होना शुरू हो गया और विश्व के क्षितिज पर नए नए राष्ट्र राज्य उदित हुए। == मैकियावेली की राज्य की अवधारणा == कई राजनीतिक दार्शनिकों की मान्यता है कि सबसे पहले निकोलो मैकियावेली के लेखन में आधुनिक अर्थों में राज्य के प्रयोग को देखा जा सकता है। 1532 में प्रकाशित अपनी विख्यात रचना द प्रिंस में उन्होंने 'स्टेटो' शब्द का प्रयोग भू-क्षेत्रीय सम्प्रभु सरकार का वर्णन करने के लिए किया। मैकियावेली की एक अन्य रचना 'द डिस्कोर्सिज़' की विषय-वस्तु अलग है, लेकिन बुनियादी वैचारिक आधार उसका भी द प्रिंस जैसा ही है। मैकियावेली के अनुसार राजशाही में केवल प्रिंस ही स्वाधीन है, पर गणराज्य में हर व्यक्ति प्रिंस है। उसे अपनी सुरक्षा, स्वतंत्रता और सम्पत्ति बचाने के लिए वैसे ही कौशल अपनाने का अधिकार है। मैकियावेली के अनुसार गणराज्य में प्रिंस जैसी ख़ूबियों को सामूहिक रूप से विकसित करने की ज़रूरत है, और ये ख़ूबियाँ मित्रता और परोपकार जैसे पारम्परिक सद्गुणों के आधार पर नहीं विकसित हो सकतीं। गणराज्य में हर व्यक्ति नाम और नामा हासिल करने के मकसद से दूसरे के साथ खुले मंच पर सहयोग करेगा। मैकियावेली मानते थे कि राजशाही के मुकाबले गणराज्य अधिक दक्षता से काम कर सकेगा, उसमें प्रतिरक्षा की अधिक क्षमता होगी और वह युद्ध के द्वारा अपनी सीमाओं का अधिक कुशलता से विस्तार कर सकेगा। मैकियावेली के अनुसार यह सब करने की प्रक्रिया में ही शक्तिशाली, अदम्य और आत्म-निर्भर व्यक्तियों की रचना हो सकेगी। ऐसे गणराज्यों को निरंकुशता में बदलने से कैसे रोका जा सकेगा? Wikipedia

More definitions


राष्ट्र कहते हैं, एक जन समूह को, जिनकी एक पहचान होती है, जो कि उन्हें उस राष्ट्र से जोङती है। इस परिभाषा से तात्पर्य है कि वह जन समूह साधारणतः समान भाषा, धर्म, इतिहास, नैतिक आचार, या मूल उद्गम से होता है। Wikipedia
शक्ति की एकिकृत प्रणाली Wikidata

SAID TO BE THE SAME AS
    •     bn:00023236n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/10/23     •         •     Categories: Antropologia politica, Diritto costituzionale, P6404 letta da Wikidata, Sociologia politica...

  nazione · paese · stato · Stato sovrano · popolo

Insieme di individui legati da comunanza di tradizioni storiche, lingua, costumi, ed aventi coscienza di tali vincoli ItalWordNet

More definitions


Uno Stato, in diritto, è una istituzione di carattere politico, sociale e culturale: specificatamente svolge una funzione sovrana ed è costituita da un territorio e da una popolazione che lo occupa, da un ordinamento giuridico formato da istituzioni e norme giuridiche. Wikipedia
Una nazione si riferisce ad una comunità di individui che condividono alcune caratteristiche comuni come la lingua, il luogo geografico, la storia, le tradizioni, la cultura, la religione, l'etnia ed eventualmente un governo. Wikipedia
Comunità di individui che condividono alcune caratteristiche comuni quali la lingua, il luogo geografico, la storia ed un governo Wikidata
Ordinamento giuridico politico che a fini generali esercita il potere sovrano Wikidata
Organizzazione politica con un governo centralizzato che ha autorità indipendente su un''area geografica Wikidata
Un'entità politica indipendente, che esercita l'autorità su una zona geografica. OmegaWiki
Zona geografica sotto il controllo di uno Stato politico. OmegaWiki
Persone che occupano in modo permanente un territorio fisso tenute insieme dal diritto comune e dalle abitudini e personalizzato in uno corpo politico che esercita, per mezzo di un governo organizzatato, la sovranità e il controllo di tutte le persone e le cose entro i suoi confini autonomi. OmegaWiki

HAS INSTANCE
Stati Uniti d'America • Armenia • Australia
Bahrein • Bangladesh • Barbados • Bhutan • Bolivia • Brazil • Brunei • Bulgaria • Burundi • Canada • Chile • Costa Rica • Costa d'Avorio • Cuba • Ecuador • Eritrea • Fiji • Finlandia • Tonga • Gambia • Grenada • Ungheriaand more...
SAID TO BE THE SAME AS
MEMBER MERONYM
    •     bn:00023236n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/10/23     •         •     Categories: LCCN識別子が指定されている記事, 世界の歴史, 主権, 国...

  国家 · 国民 · ネーション · · 主権国家

国家(こっか)とは、国境線で区切られた国の領土に成立する政治組織で、その地域に居住する人々に対して統治機構を備えるものである。 Wikipedia

More definitions


主権国家体制(しゅけんこっかたいせい、(羅: civitas sui iuris)とは、中世における普遍的世界の崩壊にともなって16世紀 - 18世紀のヨーロッパで形成された国家のあり方と世界秩序のことである。 Wikipedia
国民こくみん)とは、「国に属する個々の人間」を指す場合と、「国に対応する人間集団をまとめて」指す場合とがある。 Wikipedia
国に属する個々の人間、または国に対応する人間集団 Wikidata
単一の政府の下に政治的に組織された人々の集まり Japanese WordNet
国または地方に住んでいる人々 Japanese WordNet

工業化された土地 Japanese WordNet

More examples

アフリカの国家 Japanese WordNet
国の最大手のメーカー Japanese WordNet
国の国会議事堂に来た学生 Japanese WordNet
国家は新しい大統領を選出した Japanese WordNet
全国民が彼を崇拝した Japanese WordNet
その知らせは国民に発表された Japanese WordNet
国民のムードを要約した声明 Japanese WordNet

SAID TO BE THE SAME AS
MEMBER MERONYM
    •     bn:00023236n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/10/23     •         •     Categories: Государство, Международное право, Международные отношения, Национализм...

  государство   · Нация   · Суверенное государство · госуда́рство · держа́ва

Госуда́рство — политическая форма организации общества на определённой территории, политико-территориальная суверенная организация публичной власти, обладающая аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется всё население страны. Wikipedia

More definitions


Суверенное государство — государство, которое имеет чётко определённую территорию, на которой оно осуществляет внутренний и внешний суверенитет, имеет постоянное население, правительство, не зависит от других государств, имеет полномочия и способность вступать в международные отношения с другими суверенными государствами. Wikipedia
На́ция (от лат. Wikipedia
Общность (сообщество) людей, объединённых языком, культурой, происхождением и/или историей Wikidata
Суверенная территориальная организация Wikidata
Политическая организация с централизованным правительством, имеющая независимые географические владения Wikidata
На́ция — социально-экономическая, культурно-политическая и духовная общность индустриальной эпохи. Wikiquote
Категория:Тематические статьи по алфавиту Категория:Общество. Wikiquote

SAID TO BE THE SAME AS
MEMBER MERONYM
    •     bn:00023236n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2019/10/23     •         •     Categories: Artículos con identificadores GND, Ciencia política, Derecho constitucional, Derecho internacional...

  estado · nación · país · Estado soberano · res publica

Un Estado es una organización política constituida por instituciones burocráticas estables, a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos. Wikipedia

More definitions


Una nación en sentido amplio es una comunidad histórico-cultural con un territorio que considera propio y que se ve a sí misma con un cierto grado de conciencia diferenciada de los otros. Wikipedia
Escrita o no, que regula el régimen básico de derechos y libertades de los individuos y organiza a los poderes e instituciones políticas. Véase Constitución. Wikipedia (disambiguation)
Pues a priori se refiere a lo relativo a varios Estados (soberanos), aunque puede referirse a la relación entre Estados federados (p.e. Sistema Interestatal de Autopistas de los Estados Unidos). Wikipedia (disambiguation)
Sujeto político en el que reside la soberanía constituyente de un Estado Wikidata
Forma de organización social, económica, política soberana y coercitiva Wikidata
Organización política con una administración central de un determinado territorio Wikidata
Entidad política que ejerce autoridad sobre un área geográfica. OmegaWiki
Área geográfica bajo el control de un estado político. OmegaWiki
Grupo humano que ocupa permanentemente un territorio fijo, unidos por leyes comunes, hábitos y costumbres en un cuerpo político que ejerce, por medio de un gobierno organizado, soberanía independiente y control sobre las personas y cosas que se encuentran dentro de sus fronteras, soberanía que puede ser delegada en alguna medida a una federación o unión de estados. OmegaWiki
Un Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social soberana de un territorio determinado. Wikiquote
Nación en sentido estricto, tiene dos acepciones: la nación política, en el ámbito jurídico-político, es el sujeto político en el que reside la soberanía constituyente de un Estado; la nación cultural, concepto socio-ideológico más subjetivo y ambiguo que el anterior, se puede definir a grandes rasgos, como una comunidad humana con ciertas características culturales comunes, a las que dota de un sentido ético-político. Wikiquote

HAS INSTANCE
Estados Unidos • Armenia • Australia
Bahrain • Bangladés • Barbados • Bután • Bolivia • brasil • brunéi • Bulgaria • Burundi • Canadá • Chile • Costa Rica • Costa de Marfil • Cuba • Ecuador • Eritrea • Fiyi • Finlandia • Tonga • Gambia • Granada • Hungríaand more...
SAID TO BE THE SAME AS
MEMBER MERONYM

 

Translations

أمة, دولة, دولة ذات سيادة, أرْض, أُمّة, الدول السيادية, بلد, دول سيادية, دوْلة, دَوْلَة‎, قطر, قُطْر, وَطَن‎, Nation, Sovereign state, State, أمه, أمّة, اسماء الدول, الأمة, الأمم, الدول, امة, دول, هوية وطنية, الحكومية, الدقة publica, الدولة, المجتمع السياسي, الوطني, هيئة سياسية
国家, 国, 主权国家, 主权州, 主权国, 主权独立国家, 共和国, 国土, 国族, 国民, 国家 国家, 州, 独立国家, Nation, 国 家, res出版物, 主 权 国 家, 国 内, 政 府, 政 治 社 会, 政治体
nation, country, state, land, body politic, commonwealth, res publica, sovereign state, govt, gubmint, nations, national, the state, Constitutive theory, Constitutive theory of recognition, Constitutive theory of statehood, Declarative theory, Declarative theory of statehood, Estado, Forms of state, independent country, Modern state, Nation hood, Nation hoods, National orientation, nationality, Nationally, nationhood, Nationhoods, Organized state, Origin of states, Origins of the State, Political society, Political state, qaum, Sovereign country, sovereign nations, Sovereign state that's a member of the UN in its own right, Sovereign states, Sovereignty of States, Sovergein state, Sovergien State, State apparatus, State organization, statehood, Theories of state
état, nation, état souverain, pays, etat, etat souverain, terre, Nations, états souverains, Administration d'État, Appareil d'État, L'état, Pouvoir public, Pouvoir séculier, Pouvoirs publics, État indépendant, État moderne, États, contrée, corps politique, gouvernementales, national, peuple, res publica, société politique, théorie déclarative de l'etat
staat, nation, land, souveräner staat, nationalstaat, staatswesen, fortsetzerstaat, nationalbewusstsein, staatlich, staatlichkeit, staatsgebilde, staatsidee, staatssystem, staatsverband, deklarative theorie der staatlichkeit, national, nationen, politischen gesellschaft, res publica, souveränen staaten, volkskörper
κράτος, πολιτεία, έθνος, κυρίαρχο κράτος, κρατίδιο, χώρα, καθεστώς, λαός, ανεξάρτητο κράτος, αφομοιωτικό πρότυπο, εθνική συνείδηση, Κράτη, res publica, έθνη, δηλωτική θεωρία της κρατικής υπόστασης, εθνικό όσο, κυρίαρχων κρατών, πολιτική κοινωνία, πολιτικής κοινωνίας, πολιτικού σώματος
אומה, מדינה, מדינה ריבונית, אֶרֶץ, מְדִינָה, מְדִינָה‎, לאום, המדינה, גוף פוליטי, המיל publica, התאוריה ההצהרתית של מדינה, חברה פוליטית, מדינות ריבוניות
राष्ट्र, राज्य, जाति, सम्प्रभु राज्य, सर्वसत्ताक राज्य, सार्वभौमिक राष्ट्र, list of sovereign states, संप्रभु राज्यों की सूची, res publica, देश, राजनीति शरीर, राजनीतिक समाज, राष्ट्रीय, संप्रभु राज्य, संप्रभु राज्यों, सरकारी
nazione, paese, stato, stato sovrano, popolo, territorio, Nazioni, Stati sovrani, Autorità statale, Centralizzazione del potere, Entità statale, Organismo statale, Organizzazione statale, Statale, Stati, Stato confessionale, corpo politico, governative, nazionale, res publica, società politica, teoria dichiarativa della statualità
国家, 国民, ネーション, 国, 主権国家, 主権国家体制, 国権, 独立国, 現代国家, 主 権 国 家, 人民, 国人, 国政, 國, 有衆, 民, 聯邦, 解像度パブリカ, 連邦
государство, нация, суверенное государство, госуда́рство, держа́ва, на́ция, страна, штат, государственная деятельность, Государственная принадлежность, Государственное, Государственное дело, Государственное образование, Государственность, государственные дела, Государственные структуры, национальная культура, Функции государства, функция государства, нации, res publica, декларативной теории государственности, национальном, политического общества, политического тела, стране, суверенного государства, суверенных государств
estado, nación, país, estado soberano, res publica, pueblo, república, territorio, naciones, Estados, Estatal, Estado independiente, estatista, Fundamentos filosoficos de la nacion, Fundamentos filosoficos de la nación, Fundamentos filosóficos de la nación, Nacion, Poder público, cuerpo político, estados soberanos, gubernamentales, nacional, sociedad política, teoría declarativa de la estadidad

Sources

ItalWordNet senses

nazione, paese, popolo

MultiWordNet senses

nazione, paese, stato

Chinese Open WordNet senses

共和国, 国, 国土, 国家, 州

Japanese WordNet senses

ネーション, ネーション, 人民, 国, 国人, 国家, 国民, 國, 有衆, 民, 聯邦, 連邦

Arabic WordNet (AWN v2) senses

أرْض, أمة, أُمّة, بلد, دولة, دوْلة, قطر, قُطْر

Greek WordNet senses

κράτος, λαός, πολιτεία

Multilingual Central Repository senses

estado, nación, nación, país, pueblo, república, res publica

WOLF senses

contrée, nation, nation, pays, pays, peuple, état

Hebrew senses

אֶרֶץ, מְדִינָה

Wikipedia redirections

Translations from Wikipedia sentences

الحكومية, الدولة, المجتمع السياسي, الوطني, دولة ذات سيادة
主 权 国 家, 国 内, 国 家, 政 府, 政 治 社 会
etat, etat souverain, gouvernementales, nation, national, nations, société politique, théorie déclarative de l'etat, états souverains
deklarative theorie der staatlichkeit, nation, national, nationen, politischen gesellschaft, souveränen staaten, souveräner staat, staat
έθνη, έθνος, δηλωτική θεωρία της κρατικής υπόστασης, εθνικό όσο, κράτος, κυρίαρχο κράτος, κυρίαρχων κρατών, πολιτική κοινωνία, πολιτικής κοινωνίας
המדינה, התאוריה ההצהרתית של מדינה, חברה פוליטית, מדינה ריבונית, מדינות ריבוניות
राजनीतिक समाज, राज्य, राष्ट्र, राष्ट्रीय, संप्रभु राज्य, संप्रभु राज्यों, सरकारी
governative, nazionale, nazione, nazioni, società politica, stati sovrani, stato, stato sovrano, teoria dichiarativa della statualità
主 権 国 家
декларативной теории государственности, нации, национальном, политического общества, суверенного государства, суверенных государств
estado, estado soberano, estados soberanos, gubernamentales, nacional, naciones, nación, sociedad política, teoría declarativa de la estadidad

Translations from SemCor sentences or monosemous words

الدقة publica, هيئة سياسية
res出版物, 国 家, 政治体
corps politique, nation, pays, res publica, état
land, nation, res publica, volkskörper
res publica, έθνος, πολιτικού σώματος, χώρα
גוף פוליטי, המדינה, המיל publica
res publica, देश, राजनीति शरीर, राष्ट्र
corpo politico, nazione, paese, res publica, stato
国, 国政, 解像度パブリカ
res publica, нации, политического тела, стране
cuerpo político, estado, nación, país, res publica
7 sources | 40 senses
8 sources | 35 senses
8 sources | 74 senses
9 sources | 49 senses
7 sources | 33 senses
8 sources | 32 senses
8 sources | 20 senses
6 sources | 22 senses
8 sources | 41 senses
8 sources | 30 senses
8 sources | 35 senses
10 sources | 53 senses

Categories

Wikipedia categories

Compounds

BabelNet

الدول المتقدمة, دولة أمة, الأمة الإسلامية
proposed state, Indian Nation, European states, Nation Newspaper, one nation, Commonwealth of Israel, state ownership, Rajkot State, heads of state, Welsh nation, governmental agencies, civic nation, capitalist state, fragile state, state within a state, governmental agency, Peruvian State, governmental organization, sovereign state, independent state, highest state, list of current state leaders, party state, central state, member states, state formation, British State, state side, new nation, young nation, rogue nations, state and church, build a nation, affairs of state, current state leaders, student nations, Addresses to the German Nation, parallel state, developmental state, state actors, nine nations, state enterprise, Indian State, Albanian state, abolition of the state, foreign country, Bosnian nation, extinct states, great nation, governmental organizations, list of sovereign states, new state, belligerent nation, nations and regions, State responsibility, list of sovereign state, National law, Russian nation, Church and State, trading nation, member state, two state, national community, new states, state intervention, Nation Radio
Jeune nation, État membre, États américains, États membres, États souverains, État en droit international, État unitaire, État français, État italien, États particuliers, mouvement Nation, contrôle étatique, État de la planète, état initial, État grec, État Belge, sentiment national, État québécois, État allemand, État central, père de la nation, État de droit, Nation indivisible
Gemeinschaft unabhängiger Staaten, Trennung von Staat und Kirche, französische Nation, Staat und Kirche, unabhängiger Staat, Staat und Gesellschaft, neuer Staat, deutsche Nation, souveräner Staat
מדינת לאום, מדינה ריבונית
देश विदेश
tre nazioni, stati nazionali, separazione tra Stato e Chiesa, prime nazioni, cinque nazioni, separazione fra Stato e Chiesa, Stati indiani, intervento statale, grande nazione, Stati del Sudan, partecipazione statale, stati del mondo
государства Африки, национальное государство, греческое государство, Государство фризов
seis naciones, jefe del Estado español, agencia estatal, sentimiento nacional, realidad nacional, milicia nacional, compañía estatal, nación emergente, nivel nacional, nación soberana, nación moderna, bando nacional, tres naciones, territorio libre

Other forms

BabelNet

دول العالم, دولتين ذات سيادة, الدولية, كدولة, القومية, الدول ذات السيادة, ذات سيادة, دول, للدول, وطني, كأمة, الهوية الوطنية, لدولة, بدولة, للدولة
独立国家, 族
regime, self-identify, the state, statehood, natio, The Man versus the State, state parties, temporal, independent, sovereign state, state's, sovereign nation, state-level society, legal equality of states, sovereignty, national identities, independent state, independent nation, constitutive, state theory, States, sovereign, State, peoples, independent states, people, states, national identity, countries, state sovereignty
État des États-Unis, souveraineté, nationales, nationale, souverain, souverains, État, nationaux
staatlicher, staatlichen, Staates, nationale, Länder, Föderation, nationalen Bewegung, nationaler, Nationalbewusstseins, Ländern, Staats-, Staaten, staatliches, Landes, nationalen, Staatsformen, Nationen, staatliche
εθνική, Εθνική σύνθεση, εθνικής, έθνους, εθνικών, εθνικό, Έθνους, εθνών, εθνικά, εθνικές
הלאומי, עם, מדינתם, המדינות, לאומית, אומת, מהמדינות, לאומים, לאומי, מדיניים, אומות, לאומיות, ארצות, מדינותיהם, מדינית, במדינות, מדינות, מדינת, לאומיים, מדיני, ארץ, מדינתו
राष्ट्रों, देशों
14 paesi, nazionalità, 10 paesi, 7 paesi, entità statuale, 4 Paesi, statunitense, 9 Paesi, Paesi, pubbliche, paesi, stati nazionali, 12 paesi, nazionali, 6 Paesi, nazionalistici, entità statuali, statali, 8 Paesi, stato moderno, 7 Paesi, 3 Paesi, 5 Paesi, Paese
独立国家
национальный, суверенным государством, национальную, государственности, наций, нацию, национальному, нацией, национальное, суверенные государства, национальные, национальной культуры, национального, государственная система, национальной, суверенных независимых государств, национально
poderes públicos, Nacional, estadista, Estado, estatismo, Estados soberanos, soberanía, país soberano, poderes, estaduales, nacionales, poder, estatales, instituciones estatales, aparato estatal

External Links