Preferred language:

This is the default search language used by BabelNet
Select the main languages you wish to use in BabelNet:
Selected languages will be available in the dropdown menus and in BabelNet entries
Select all

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

all preferred languages
    •     bn:00028013n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/25     •     Categories: دوغماتية, مذاهب, مصطلحات دينية, فلسفة...

  مذهب · مدرسة فكرية · المدرسة الفكرية · عقيدة · فلسفة

المذهب ‏ و في اللغة العربية هو الطريق والسبيل، وفي الاصطلاح هو مذهب ومنهج العالم سواءً كان في العقيدة أو في الفقه أو في أصول الفقه وفي علوم الحديث أو في اللغة العربية أو غيره من العلوم الشرعية. Wikipedia

More definitions


المدرسة الفكرية أو التراث الفكري هي مجموعة من الأناس الذين يجمعهم فكر مشترك واحد أو خصائص مشتركة معينة متعلقة بفكر فلسفي أو ثقافي أو اقتصادي أو سياسي أو فني معين. Wikipedia

    •     bn:00028013n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/25     •     Categories: 理念, 信仰, 教条主义, 宗教信仰及教义

  Doctrina · 主义 · 哲学体系 · 学派 · 学术流派

Doctrina,在中文一般翻译为教义、教条、主义、学说等等(但各翻译都有不完全对应原词语),指一组被相信是真实无误的理念或信仰。 Wikipedia

More definitions


在学术问题或领域上分享共同的观点的一群人 Wikidata

    •     bn:00028013n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/25     •     Categories: Schools of thought, Belief, Dogma, Doctrines...

  doctrine · philosophy · school of thought · ism · philosophical system

A belief (or system of beliefs) accepted as authoritative by some group or school WordNet

More definitions


A school of thought, or intellectual tradition, is the perspective of a group of people who share common characteristics of opinion or outlook of a philosophy, discipline, belief, social movement, economics, cultural movement, or art movement. Wikipedia
Doctrine is a codification of beliefs or a body of teachings or instructions, taught principles or positions, as the essence of teachings in a given branch of knowledge or in a belief system. Wikipedia
A collections of ideas that result from the adoption of a particular paradigm Wikipedia (disambiguation)
Codification of beliefs Wikidata
Group of people sharing common outlook on an academic issue or field Wikidata
A policy, position or principle advocated, taught or put into effect concerning the acquisition and exercise of the power to govern or administrate in society. OmegaWiki
The academic discipline concerned with making explicit the nature and significance of ordinary and scientific beliefs and investigating the intelligibility of concepts by means of rational argument concerning their presuppositions, implications, and interrelationships; in particular, the rational investigation of the nature and structure of reality (metaphysics), the resources and limits of knowledge (epistemology), the principles and import of moral judgment (ethics), and the relationship between language and reality (semantics). OmegaWiki
A comprehensive system of belief. Wiktionary
The body of teachings of an ideology, most often a religion, or of an ideological or religious leader, organization, group or text. Wiktionary
Doctrine is a codification of beliefs or "a body of teachings" or "instructions", taught principles or positions, as the body of teachings in a branch of knowledge or belief system. Wikiquote

The incarnation is a basic doctrine of classical Christianity. Wiktionary

More examples

The four noble truths summarise the main doctrines of Buddhism. Wiktionary

    •     bn:00028013n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/25     •     Categories: Concept philosophique, Courant philosophique, Religion

  Doctrine · École de pensée · philosophie · doctrine politique · Doctrines

Une école de pensée désigne un ensemble de personnes qui partage des opinions semblables ou un point de vue similaire en philosophie, dans leur discipline académique, dans leurs croyances, dans un mouvement social, dans un mouvement culturel ou dans un mouvement artistique. Wikipedia

More definitions


Une doctrine est un ensemble global de conceptions d'ordre théorique enseignées comme vraies par un auteur ou un groupe d'auteurs. Wikipedia
Discipline académique qui s'intéresse à rendre explicite la nature et la signification des croyances ordinaires et scientifiques et d'étudier l'intelligibilité des concepts grace à des arguments rationnels concernant leurs présuppositions, leurs implications, et leurs interrelations ; en particulier, étude rationnelle de la nature et de la structure de la réalité (métaphysique), ressources et limites de la connaissance (épistémologie), principes et imports des jugements moraux (éthique), et relation entre le langage et la réalité (sémantique). OmegaWiki

    •     bn:00028013n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/25     •     Categories: Personengruppenbezeichnung, Personengruppe (Wissenschaft)

  Schule (Wissenschaft)   · Philosophie   · Doktrin · Doktrinär · Glaubenslehre

In der Wissenschaft spricht man von einer Schule oder wissenschaftlichen Schule, wenn Wissenschaftler der Denktradition oder der Arbeitsweise eines bedeutenden Vorgängers folgen oder wenn Forscher ähnlicher Orientierung zusammenarbeiten. Wikipedia

More definitions


Wissenschaftliche Lehrtradition Wikipedia (disambiguation)
System von Ansichten und Aussagen Wikidata
Wissenschaftliche Schule Wikidata

    •     bn:00028013n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/25

  φιλοσοφία · δόγμα · σχολή σκέψης · πολιτικό δόγμα · σκεπτικό

Αρχή η σύστημα αρχών που θεωρείται αποδεκτό και εφαρμόζεται από μια ομάδα Greek WordNet

    •     bn:00028013n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/25     •     Categories: פילוסופיה

  אסכולה · דוקטרינה · פילוסופיה

אסכולה, או אסכולת חשיבה, היא אסופה או קבוצה של אינדיבידואלים, לרוב אינטלקטואלים, החולקים באופן מובחן מאפיינים משותפים של רעיון, או קונסטרקט פילוסופי, דיסציפלינארי, אמוני, חברתי-תנועתי, כלכלי, תרבותי, או אמנותי. Wikipedia

    •     bn:00028013n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/25

  दर्शन · सिध्दांत

मान्यताओं का संहिताकरण Wikidata

DESCRIBED BY SOURCE
    •     bn:00028013n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/25

  dottrina · scuola di pensiero · filosofia · scuola · corrente

Scuola di pensiero ItalWordNet

More definitions


Teoria speculativa ItalWordNet
Politica, posizione o principio sostenuto, insegnato o messo in atto per quanto riguarda l'acquisizione e l'esercizio del potere di governare o amministrare nella società. OmegaWiki
La disciplina accademica interessata a rendere esplicita la natura e il significato delle credenze comuni e scientifiche e indagare l'intelligibilità dei concetti per mezzo di argomenti razionali riguardo ai loro presupposti, implicazioni e interrelazioni. OmegaWiki

    •     bn:00028013n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/25     •     Categories: 組織 (団体), 流派

  ドクトリン · 哲学 · 学派 · 政策原則 · 流派

一部のグループまたは流派によって権威があると認められている信念(または信念の体系) Japanese WordNet

More definitions


流派(りゅうは)は、それぞれ異なる流儀を継承する集団である。 Wikipedia

    •     bn:00028013n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/25     •     Categories: Направления мысли, Научные школы, Художественные направления

  Школа (в науке и искусстве)   · доктрина · политическая доктрина · филосо́фия · философия  

Шко́ла — социальное явление, реализованное в форме организованной группы участников, сторонников определённой культурной, национальной, региональной традиции, учеников и последователей известного мастера либо института с определённой образовательной системой, идеологией, программой и предприятиями, развивающимися согласно принятому уставу, правилам и внутреннему распорядку. Wikipedia

More definitions


Философская, политическая либо правовая теория, религиозная концепция, учение, система воззрений, руководящий теоретический или политический принцип Wikidata
Направление развития, представленное группой учёных, художников и т. п. Wikidata

    •     bn:00028013n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/25

  doctrina · escuela de pensamiento · filosofía · Doctrinas · escuela

Conjunto de conceptos teóricos enseñados como verdad Wikidata

More definitions


Grupo de personas que comparten una misma visión sobre su campo de estudio Wikidata
Disciplina académica que trata de hacer explícita la naturaleza y significado de conocimientos ordinarios y científicos y de investigar el carácter inteligible de los conceptos por medio de argumentos racionales que conciernen sus presuposiciones, implicaciones e interrelaciones; en particular, la investigación racional de la naturaleza y estructura de la realidad (metafísica), los recursos y límites del conocimiento (epistemología), los principios e importancia de los juicios morales (ética) y la relación entre lengua y realidad (semántica). OmegaWiki


 

Translations

مذهب, مدرسة فكرية, المدرسة الفكرية, عقيدة, فلسفة, فَلْسَفَة‎, مَذْهَب‎, مُعْتقد, doctrine, الأيزم مذهب مميز, مدرسة, نظام فلسفي
doctrina, 主义, 哲学体系, 学派, 学术流派, 学派, 学术流派, 教条, 流派, doctrine, 学 校, 学 说, 学说, 教 义
doctrine, philosophy, school of thought, ism, philosophical system, intellectual tradition, intellectual traditions, intellecual tendencies, intellecual tendency, political doctrine, schools of thought, doctrines, doctrinal, religious doctrine, religious doctrines, School, Teachings
doctrine, école de pensée, philosophie, doctrine politique, doctrines, système philosophique, école
schule, philosophie, doktrin, doktrinär, glaubenslehre, politische lehrmeinung, staatsdoktrin, theoretische strömung, theoretische strömungen, wissenschaftliche schule, wissenschaftliche schulen, denkrichtung, schulenbildung, lehre, schule des denkens, ism, lehren, philosophisches system
φιλοσοφία, δόγμα, σχολή σκέψης, πολιτικό δόγμα, σκεπτικό, ism, δογματική, δόγματα, σχολείο, φιλοσοφικό σύστημα
אסכולה, דוקטרינה, פילוסופיה, איזם, הדוקטרינה, שיטה פילוסופית
दर्शन, सिध्दांत, सिद्धांत, दार्शनिक प्रणाली, वाद, सिद्धांतों, सैद्धांतिक, सोचा था की स्कूल, स्कूल
dottrina, scuola di pensiero, filosofia, scuola, corrente, dottrina politica, pensiero, tesi, tradizione intellettuale, dottrinale, dottrine, sistema filosofico
ドクトリン, 哲学, 学派, 政策原則, 流派, イズム, 主義, 哲 学, 哲学体系, 学 校, 教 義, 教 義 上 の, 教旨, 教義
школа, доктрина, политическая доктрина, филосо́фия, философия, школа в науке и искусстве, школа в искусстве, доктринальных, доктрины, изма, учение, философии, философская система, школа мысли, школы мысли
doctrina, escuela de pensamiento, filosofía, doctrinas, escuela, ismo, corriente, doctrinas políticas, tradición intelectual, doctrinal, escuela filosófica, sistema filosófico

Sources

ItalWordNet senses

dottrina, pensiero, scuola di pensiero, tesi

WordNet du Français

doctrine

MultiWordNet senses

dottrina, filosofia

Chinese Open WordNet senses

主义, 哲学体系, 教条

Japanese WordNet senses

イズム, ドクトリン, 主義, 哲学, 教旨

Arabic WordNet (AWN v2) senses

مُعْتقد

Greek WordNet senses

δόγμα, φιλοσοφία

Multilingual Central Repository senses

doctrina, escuela de pensamiento, filosofía, ismo

WOLF senses

doctrine, philosophie

Wikiquote page titles

Wikiquote redirections

Translations from Wikipedia sentences

مدرسة
学 校, 教 义
doctrine, doctrines, école, école de pensée
lehre, lehren, schule, schule des denkens
δογματική, δόγμα, δόγματα, σχολή σκέψης, σχολείο
הדוקטרינה
सिद्धांत, सिद्धांतों, सैद्धांतिक, स्कूल
dottrina, dottrinale, dottrine, scuola, scuola di pensiero
学 校, 教 義, 教 義 上 の
доктринальных, доктрины, школы мысли
doctrina, doctrinal, doctrinas, escuela, escuela de pensamiento

Translations from SemCor sentences or monosemous words

الأيزم مذهب مميز, مدرسة فكرية, مذهب, نظام فلسفي
主义, 哲学体系, 学 说, 学派, 学说
doctrine, philosophie, système philosophique, école de pensée
ism, lehre, philosophie, philosophisches system, schule des denkens
ism, δόγμα, σχολή σκέψης, φιλοσοφία, φιλοσοφικό σύστημα
איזם, אסכולה, דוקטרינה, שיטה פילוסופית
दर्शन, दार्शनिक प्रणाली, वाद, सिद्धांत, सोचा था की स्कूल
dottrina, filosofia, scuola di pensiero, sistema filosofico
イズム, 哲 学, 哲学体系, 学派, 教義
изма, учение, философии, философская система, школа мысли
doctrina, escuela filosófica, filosofía, ismo, sistema filosófico
9 sources | 15 senses
7 sources | 18 senses
9 sources | 31 senses
9 sources | 19 senses
7 sources | 23 senses
6 sources | 17 senses
5 sources | 9 senses
4 sources | 11 senses
8 sources | 23 senses
7 sources | 18 senses
8 sources | 16 senses
7 sources | 23 senses

Compounds

BabelNet

مذهب سياسي
Church doctrine, doctrinal statement, rapture doctrine, legal doctrine, operational doctrine, false doctrine, branches of philosophy, doctrine of separation, Flemish school, school name, Truman Doctrine, Johnson Doctrine, doctrinal basis, traditional school, applied philosophy, religious doctrine, branch of philosophy, development of doctrine
dottrina giuridica, dottrina cristiana
Grado en Filosofía, doctrina Monroe, profesor de filosofía, doctrina política

Other forms

BabelNet

المذاهب, المذهب, المذهبي, المذهبية, للمذهب, مذاهب
doctrinaire, schools, teaching
écoles de pensée
Denkschulen, Richtung, Schools, Schulen
אסכולות, אסכולת
школ, школой, школу, школы

External Links