Preferred language:

This is the default search language used by BabelNet
Select the main languages you wish to use in BabelNet:
Selected languages will be available in the dropdown menus and in BabelNet entries
Select all

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

all preferred languages
    •     bn:00032768n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/20     •         •     Categories: مصطلحات دينية, اتجاهات, فضيلة, إيمان...

  دين (معتقد)   · إيمان · اعتقاد · الأديان · الدين

الإيمان في اللغة بمعنى: التصديق. Wikipedia

More definitions


الدين هو نظام اجتماعي-ثقافي من السلوكيات والممارسات المعينة، والأخلاق، والنظرات العالمية، والنصوص، والأماكن المقدسة، أو النبوات، أو المنظمات، التي تربط الإنسانية بالعناصر الخارقة للطبيعة، أو المتعالية، أو الروحانية. Wikipedia
الاعتقاد له معنيان، أحدهما المشهور وهو حكم ذهني جازم يقبل التشكيك، والثاني غير المشهور وهو حكم ذهني جازم أو راجح. Wikipedia
نظام عقائدي مقدس Wikidata

DIFFERENT FROM
MANIFESTATION OF
OPPOSITE OF
PERMANENT DUPLICATED ITEM
PRACTICED BY
PRESENT IN WORK
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
WIKIMEDIA OUTLINE
    •     bn:00032768n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/20     •         •     Categories: 社会哲学, 信仰, 社会心理学, 道德议题...

  信仰 · 宗教 · 信徒 · 信念 · 宗教信仰

信仰(英语:Faith),拉丁语作 fides and 旧法语作 feid, 是对一位人,一个物,一件事,或者是一种概念的坚信不疑和置信。 Wikipedia

More definitions


宗教(英语:Religion)是联系人与神只或超自然、神圣存在的文化体系,可分为多神论、泛神论、一神论、自然神论和不可知论等多种体系,包括个人行为、传统仪式、价值观念、世界观念、经典作品、朝拜圣地、道德规范或社会团体等形式。 Wikipedia
音乐剧(英语:Musical theater,简称Musicals),早期译称为歌舞剧,是音乐、歌曲、舞蹈、戏剧、杂耍、特技和综艺结合的一种音乐表演。 Wikipedia
信徒是对一种事物的崇拜和遵从的行为。 Wikipedia
坚信不疑 Wikidata

HAS PART
禁慾主義 • 天体崇拜 • 祷告
前世 • 崇拜 • 民俗天主教 • 宗教經驗 • cemi • 宗教场所 • 邪典崇拜 • 教派 • Judgement of Osiris • Folk Orthodoxy • Nusa • Tesir • Aluna • Tukik • Yooka • 建築儀式 • 宗教象征 • Mountain god • invocation • 宗教团体 • anathem
HAS KIND
国家宗教 • 動物崇拜 • 万物有灵论
佛教 • 基督徒 • 自然神论 • 信仰 • 革馬拉 • 非犹太人 • 異教 • 隱士 • 兴都教徒 • 伏都教 • 平信徒 • 曼底安主義 • 摩尼教 • 殉教 • medium • 基督 • 穆斯林 • 神秘主義 • 正統 • 先知 • Roman Catholicand more...
DIFFERENT FROM
GEOGRAPHY OF TOPIC
HISTORY OF TOPIC
MANIFESTATION OF
ON FOCUS LIST OF WIKIMEDIA PROJECT
OPPOSITE OF
PERMANENT DUPLICATED ITEM
PRACTICED BY
PRESENT IN WORK
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
WIKIMEDIA OUTLINE
    •     bn:00032768n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/20     •         •     Categories: Belief, Articles with short description, Faith, Culture...

  faith   · religion   · religious belief · belief · believer

A strong belief in a supernatural power or powers that control human destiny WordNet

More definitions


Faith, derived from Latin fides and Old French feid, is confidence or trust in a person, thing, or concept. Wikipedia
Religion is a social-cultural system of designated behaviors and practices, morals, worldviews, texts, sanctified places, prophecies, ethics, or organizations, that relates humanity to supernatural, transcendental, or spiritual elements. Wikipedia
A cultural system concerning the cause, nature, or purpose of the universe and human life; Wikipedia (disambiguation)
Belief in tenants of a religion Wikidata
Idea or tenet that is part of a faith; refers to attitudes towards mythological, supernatural, or spiritual aspects of a religion; is usually codified Wikidata
The expression of man's belief in and reverence for a superhuman power recognized as the creator and governor of the universe. OmegaWiki
Religious faith; a persuasion of the truths of religion. OmegaWiki
A trust or confidence in the intentions or abilities of a person, object, or ideal. Wiktionary
A particular system of faith and worship. Wiktionary
Faith is confidence or trust in a person, idea, deity, religion, or any specifiable belief that is not based on proof. Wikiquote
Religion is a word which refers to approaches to human spirituality which usually encompass a set of narratives, symbols, beliefs and practices, often with a supernatural or transcendent quality, which give meaning to the practitioner's experiences of life through reference to a higher power or truth. Wikiquote

I have faith in the goodness of my fellow man. Wiktionary

More examples

He lost his faith but not his morality WordNet
Islam is a major religion in parts of Asia and Africa. Wiktionary
Eckankar is a new religion but Zoroastrianism is an old religion. Wiktionary
She often said it was her belief that carried her through the hard times. Wiktionary

HAS KIND
establishment • zoolatry • animism
Buddhism • Christian • deism • established church • faith • Gemara • goy • paganism • hermit • Hindu • voodoo • laity • Mandaeanism • Manichaeism • martyr • medium • Messiah • Muslim • mysticism • orthodoxy • prophet • Roman Catholicand more...
DIFFERENT FROM
GEOGRAPHY OF TOPIC
HISTORY OF TOPIC
MANIFESTATION OF
ON FOCUS LIST OF WIKIMEDIA PROJECT
OPPOSITE OF
PERMANENT DUPLICATED ITEM
PRACTICED BY
PRESENT IN WORK
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
WIKIMEDIA OUTLINE
    •     bn:00032768n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/20     •         •     Categories: Philosophie de la religion, Religion, Croyance, Vocabulaire religieux

  foi · religion · croyance · croyance religieuse · croyant

La foi désigne étymologiquement le fait d'avoir confiance en quelque chose ou quelqu'un. Wikipedia

More definitions


Une religion est un système de pratiques et de croyances en usage dans un groupe ou une communauté. Wikipedia
Musulmane, chrétienne, etc." signifie "être juif, musulman, chrétien, etc." Wikipedia (disambiguation)
croyance et adhésion à une religion Wikidata
Foi dans une religion, dogme, thèse, mythologie, etc. Wikidata
Expression de la croyance et de la révérence de l'homme vers un être supérieur reconnu comme le créateur et le régisseur de l'univers. OmegaWiki
Conviction religieuse ; persuasion des vérités d'une religion. OmegaWiki
Le terme religion désigne un ensemble de rites, croyances, règles éthiques et pratiques, voire de dogmes, adoptés par une société, un groupe ou un individu. Wikiquote
Le concept de foi est le plus souvent rattaché aux religions où il désigne la conviction en la véracité d'un ensemble de croyances. Wikiquote

HAS KIND
religion d'État • Zoolâtrie • animisme
bouddhisme • chrétien • déisme • foi • Gémara • goy • paganisme • ermite • Hindous • vaudou • laïcat • Mandéisme • Manichéisme • martyr • Médium • Messie • Musulman • mystique • orthodoxie • prophète • catholiqueand more...
GEOGRAPHY OF TOPIC
HISTORY OF TOPIC
MANIFESTATION OF
OPPOSITE OF
PERMANENT DUPLICATED ITEM
PRACTICED BY
foi • religieux • clerc
PRESENT IN WORK
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
WIKIMEDIA OUTLINE
    •     bn:00032768n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/20     •         •     Categories: Religionspsychologie, Weltanschauung, Glaube und Dogma, Religion...

  Religion · Glaube   · Glauben · Gläubiger · religiöser Glaube

Der Glaube ist eine Grundhaltung des Vertrauens, vor allem im Kontext religiöser Überzeugungen. Wikipedia

More definitions


Religion ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl unterschiedlicher Weltanschauungen, deren Grundlage der jeweilige Glaube an bestimmte transzendente Kräfte ist, sowie häufig auch an heilige Objekte. Wikipedia
Glaube mit metaphysischem oder transzendentem Inhalt Wikidata
Grundhaltung des Vertrauens v. a. im Kontext religiöser Überzeugunge Wikidata

HAS PART
HAS KIND
Staatskirche • Heiliges Tier • Animismus
Buddhismus • Christ • Deismus • Religion • Gemara • Goi • Heidentum • Einsiedler • Hindu • Voodoo • Laie • Mandäismus • Manichäismus • Märtyrer • Medium • Messias • Moslem • Mystik • Orthodoxie • Prophet • römisch-katholischand more...
DIFFERENT FROM
GEOGRAPHY OF TOPIC
HISTORY OF TOPIC
MANIFESTATION OF
ON FOCUS LIST OF WIKIMEDIA PROJECT
OPPOSITE OF
PERMANENT DUPLICATED ITEM
PRACTICED BY
PRESENT IN WORK
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
WIKIMEDIA OUTLINE
    •     bn:00032768n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/20     •         •     Categories: Πνευματικότητα, Πολιτισμός, Θρησκεία

  θρησκεία · πίστη · θρήσκευμα · θρησκευτικά · θρησκευτική πεποίθηση

Πίστη σε μια υπερφυσική δύναμη που ελέγχει την ανθρώπινη ύπαρξη Greek WordNet

More definitions


Θρησκεία είναι κάθε πολιτιστικό σύστημα σχεδιασμένων ηθών, συμπεριφορών, απόψεων και καθημερινών πρακτικών, όπως κοσμοθεάσων, ιερών κειμένων, ιερών τόπων και οργανισμών τα οποία συνδέουν τους ανθρώπους με υπερφυσικά φαινόμενα ή οντότητες. Wikipedia
Θρησκεία ονομάζεται η σχέση του ανθρώπου με το Θείο. Wikiquote

MANIFESTATION OF
PERMANENT DUPLICATED ITEM
PRESENT IN WORK
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
WIKIMEDIA OUTLINE
    •     bn:00032768n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/20     •         •     Categories: חברה, קטגוריה, אנתרופולוגיה, האמונה היהודית...

  דת · מידת הביטחון · !דָּת · מאמין · ביטחון (יהדות)

דת היא התארגנות חברתית או תרבותית הכוללת מערכת של אמונות או השקפות עולם המקשרות את מאמיניה לרוחניות ולעקרונות מוסריים מחייבים. Wikipedia

More definitions


ביהדות, מידת הביטחון אומרת כי על האדם להיות סמוך ובטוח על ההשגחה האלוהית ולהרגיש שאינו מתקיים בכוחות עצמו. Wikipedia
דת היא מערכת של אמונות רוחניות שעיקרן: אמונה בכוח עליון או כוחות עליונים אשר אחראים ליקום, ואשר שוכן בעולם רוחני נסתר או עולם גשמי במקום גיאוגרפי ידוע כמו אלים יוונים. Wikiquote

GEOGRAPHY OF TOPIC
MANIFESTATION OF
PERMANENT DUPLICATED ITEM
PRACTICED BY
PRESENT IN WORK
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
WIKIMEDIA OUTLINE
    •     bn:00032768n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/20     •         •     Categories: धर्म

  धर्म (पंथ) · दीन · मज़हब · पंथ · पन्थ

यह लेख धर्म के विषय में है। भारतीय दर्शन धर्म के लिए धर्म देखें। धर्म किसी एक या अधिक परलौकिक शक्ति में विश्वास और इसके साथ-साथ उसके साथ जुड़ी रीति, रिवाज, परम्परा, पूजा-पद्धति और दर्शन का समूह है। धर्म और धार्मिकता में क्या फ़र्क हैं ? Wikipedia

MANIFESTATION OF
PERMANENT DUPLICATED ITEM
PRESENT IN WORK
WIKIMEDIA OUTLINE
    •     bn:00032768n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/20     •         •     Categories: Filosofia della religione, Concetti religiosi, Religione, Teologia...

  fede · religione · credenza · credo · Credenze religiose

Credenza ItalWordNet

More definitions


La fede è definibile come l'adesione a un messaggio o un annuncio fondata sull'accettazione di una realtà invisibile, la quale non risulta cioè immediatamente evidente, e viene quindi accolta come vera nonostante l'oscurità che l'avvolge. Wikipedia
La religione è quell'insieme di credenze, vissuti, riti che coinvolgono l'essere umano, o una comunità, nell'esperienza di ciò che viene considerato sacro, in modo speciale con la divinità, oppure è quell'insieme di contenuti, riti, rappresentazioni che, nell'insieme, entrano a far parte di un determinato culto religioso. Wikipedia
Ovvero è conforme, ad una religione. Wikipedia (disambiguation)
sistema di credenze e attività umane nei confronti di una o più entità sovrannaturali Wikidata
Espressione della fede dell'uomo in e riverenza per una potenza sovrumana riconosciuta come il creatore e governatore dell'universo. OmegaWiki
Convinzione religiosa; persuasione delle verità di una religione. OmegaWiki
Citazioni sulla religione, i religiosi e la religiosità. Wikiquote

HAS KIND
religione di Stato • zoolatria • animismo
buddismo • cristiano • deismo • fede • Ghemara • Gentili • paganesimo • eremita • indù • vudù • laicato • Mandei • Manicheismo • martire • medium • Messia • musulmano • mistica • ortodossia • profeta • cattolicoand more...
DIFFERENT FROM
GEOGRAPHY OF TOPIC
HISTORY OF TOPIC
MANIFESTATION OF
OPPOSITE OF
PERMANENT DUPLICATED ITEM
PRACTICED BY
fede • Religioso • chierico
PRESENT IN WORK
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
WIKIMEDIA OUTLINE
    •     bn:00032768n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/20     •         •     Categories: 宗教用語, 徳, 人物, 宗教行為...

  信仰 · 宗教 · 信者 · 宗教的信念 · 信仰者

人間の運命を支配する超自然的な力、または能力への強い確信 Japanese WordNet

More definitions


信仰(しんこう、英語で faith)とは、 キリスト教神学的には、神の存在と啓示を真実として信じる事。 Wikipedia
宗教(しゅうきょう、(英: religion)とは、一般に、人間の力や自然の力を超えた存在を中心とする観念であり、また、その観念体系にもとづく教義、儀礼、施設、組織などをそなえた社会集団のことである。. Wikipedia
シルバーベル Wikipedia
信者(しんじゃ)とは、 特定の宗教を信仰する者。 Wikipedia
神や仏などを信じること Wikidata

彼は信念を失ったが、倫理性は失わなかった Japanese WordNet

DIFFERENT FROM
GEOGRAPHY OF TOPIC
HISTORY OF TOPIC
MANIFESTATION OF
OPPOSITE OF
PERMANENT DUPLICATED ITEM
PRACTICED BY
信仰 • Religious • 教衆
PRESENT IN WORK
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
WIKIMEDIA OUTLINE
    •     bn:00032768n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/20     •         •     Categories: Религия, Вера, Христианские добродетели

  вера   · религия   · верующий · религиозная вера · ве́ра

Ве́ра — признание чего-либо истинным независимо от фактического или логического обоснования, преимущественно в силу самого характера отношения субъекта к предмету веры; убеждённость, глубокая уверенность в ком- или в чём-либо. Wikipedia

More definitions


Рели́гия (лат. Wikipedia
Признание чего-либо истинным, ''без предварительной фактической или логической проверки, единственно в силу внутреннего, субъективного непреложного убеждения, которое не нуждается для своего обоснования в доказательствах, хотя иногда и подыскивает их Wikidata
Вера в реальность мифологических, сверхъестественных или духовных аспектов религии Wikidata
Вера  — признание чего-нибудь истинным без опоры на факты или логику, лишь на основании внутренней уверенности, которая не нуждается в доказательствах, хотя иногда и подыскивает их. Wikiquote
Верующий — 1) верящий чему-либо или во что-либо, 2) теист. Wikiquote
Рели́гия — особая форма осознания мира, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в организации. Wikiquote

MANIFESTATION OF
PERMANENT DUPLICATED ITEM
PRESENT IN WORK
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
WIKIMEDIA OUTLINE
    •     bn:00032768n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/10/20     •         •     Categories: Creencias, Virtudes teologales, Religión, Terminología religiosa...

  religión · fe · Creencia religiosa · creencia · religion

La fe es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas o enseñanzas de una religión,[1]​ y, como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad. Wikipedia

More definitions


Religión suele definirse como un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas, cosmovisiones, éticas, textos, lugares sagrados, profecías u organizaciones que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. Wikipedia
Las creencias religiosas son ideas consideradas como verdaderas por quienes profesan una determinada religión. Wikipedia
Seguridad o confianza carente o ausente de pruebas Wikidata
Idea considerada como verdad por quienes profesan una determinada religión Wikidata
La expresión de la creencia y reverencia del hombre hacia un ser superior reconocido como el creador y regidor del universo. OmegaWiki
Persuasión sobre los postulados de una religión. OmegaWiki
Fe es la firme convicción de que algo es verdad, por la absoluta confianza que hemos depositado en algo o alguien, sin prueba alguna. Wikiquote

HAS KIND
Estado confesional • zoolatría • animismo
budismo • cristiano • deísmo • religión oficial • religión • Guemará • goy • paganismo • ermitaño • hindú • vudú • laicado • Mandeísmo • maniqueísmo • mártir • médium • Mesías • musulmán • misticismo • ortodoxia • profeta • católico romanoand more...
DIFFERENT FROM
GEOGRAPHY OF TOPIC
MANIFESTATION OF
OPPOSITE OF
duda • infiel
PERMANENT DUPLICATED ITEM
PRACTICED BY
PRESENT IN WORK
TOPIC'S MAIN WIKIMEDIA PORTAL
WIKIMEDIA OUTLINE

 

Translations

دين, إيمان, اعتقاد, الأديان, الدين, الآديان, الاديان, العقائد, ديانة, دِيانة, عقيدَة‎, مؤمن, مصدق, مُؤْمِن, مُصَدِّق, Faith, Religion, Religious belief, الإيمان, التعايش بين الأديان, ايمان, الاعتقاد الديني, التقاليد الدينية, والأديان
信仰, 宗教, 信徒, 信念, 宗教信仰, 信义, 信仰 信教, 信仰者, 信心, 信教, 信条, 宗教信念, Religion, 信仰系统, 信众, 宗敎, 宗教活动, 宗教界, 对宗教的批评, 教徒, 相信, 信 仰, 宗 教, 宗 教 传 统 。, 宗 教 信 仰
faith, religion, religious belief, belief, believer, creed, religious faith, Religious practice, Faiths, religions, Allegory of faith, Co-religionism, Co-religionist, Co-religionists, Coreligionism, Coreligionist, Coreligionists, criticism of religious violence, Dereligionization, faithful, faithfully, Reigion, Relegious, Relgion, Relgions, Relig, Relig., religion and social issues, Religionistic, Religionistical, Religionistically, Religionists, Religious concepts, Religious issues, Religious tradition, Religious traditions, religiously, Religon, Relligion, superstition and religion, universal religion
foi, religion, croyance, croyance religieuse, croyant, feid, fides, foi confiance, Foi religieuse, Religions, Activité religieuse, conviction religieuse, Convictions religieuses, Foi en Dieu, Foi en la divinité, Foi théologale, Fondements de la foi, La religion, Religieux, croyances religieuses, la croyance religieuse, tradition religieuse
religion, glaube, glauben, gläubiger, religiöser glaube, gläubig, historische religion, religio, glaubensfreiheit, glaubensrichtungen, religionen, religiösen glauben, religiösen tradition, religiösen überzeugungen
θρησκεία, πίστη, θρήσκευμα, θρησκευτικά, θρησκευτική πεποίθηση, πιστός, θρησκείες, θρησκευτικές πεποιθήσεις, θρησκευτική παράδοση, θρησκευτικών πεποιθήσεων
דת, מידת הביטחון, !דָּת, מאמין, ביטחון, ביטחון באל, דת מדינה, מידת הבטחון, אמונה, אמונה דתית, דתות, מסורת דתית
धर्म, दीन, मज़हब, पंथ, पन्थ, मजहब, धार्मिक विश्वास, विश्वास, धर्मों, धार्मिक परंपरा है, धार्मिक विश्वासों
fede, religione, credenza, credo, credenze religiose, credente, credenza religiosa, Religioni, religiosità, Movimento religioso, credo religioso, fede religiosa, fedi, tradizione religiosa
信仰, 宗教, 信者, 宗教的信念, 信仰者, 信徒, 檀信徒, カルト信者, 信仰対象, 信仰心, 崇信, 崇拝, 教徒, 神仏, 信, 信 仰, 信受, 信奉, 信心, 信教, 信条
вера, религия, верующий, религиозная вера, ве́ра, ве́рование, вероисповедание, религиозное верование, Религии, Вера выше знаний, Верование, Верования, Историк религии, Критика религии, Религиозное движение, Религиозное мировоззрение, Религиозный взгляд, веры, конфессий, религий, религиозной веры, религиозной традиции, религиозные традиции, религиозных убеждений
religión, fe, creencia religiosa, creencia, religion, creencias religiosas, conviccion religiosa, convicción religiosa, credo, creyente, fé, Fe religiosa, Religiones, christianismo, Confesiones religiosas, Confesión religiosa, convicciones religiosas, Costumbres religiosas, Crisis de fe, cristiana, cristianas, cristianego, cristianeria, cristianería, cristianidad, cristianismo, cristiano, cristianos, Emuná, fe cristiana, iglesia cristiana, Prácticas religiosas, religion cristiana, Religiosa, Religioso, religión cristiana, Saddha, Sraddha, tradicion cristiana, tradición cristiana, vision cristiana de la vida y la sociedad, visión cristiana de la vida y la sociedad, credos, tradición religiosa

Sources

ItalWordNet senses

credenza, fede

MultiWordNet senses

fede, religione

Chinese Open WordNet senses

信义, 信仰, 信心, 信念, 信教, 信条, 宗教信仰

Japanese WordNet senses

信, 信仰, 信受, 信奉, 信心, 信教, 信条

Arabic WordNet (AWN v2) senses

دِيانة

Greek WordNet senses

πίστη

Multilingual Central Repository senses

credo, creencia, fe, fé, religion, religión

WOLF senses

foi, religion

Hebrew senses

!דָּת

Wikipedia redirections

Translations from Wikipedia sentences

الأديان, التقاليد الدينية, والأديان
信 仰, 宗 教, 宗 教 传 统 。, 宗 教 信 仰
croyance religieuse, croyances religieuses, foi, foi religieuse, religion, religions, tradition religieuse
glaubensrichtungen, religion, religionen, religiösen glauben, religiösen tradition, religiösen überzeugungen
θρησκεία, θρησκείες, θρησκευτικές πεποιθήσεις, θρησκευτική παράδοση, πίστη
אמונה, דת, דתות, מסורת דתית
धर्म, धर्मों, धार्मिक परंपरा है, धार्मिक विश्वास, धार्मिक विश्वासों, विश्वास
credenze religiose, credo religioso, fede, fede religiosa, fedi, religione, religioni, tradizione religiosa
信 仰
веры, конфессий, религии, религий, религиозной веры, религиозной традиции, религиозные традиции
credos, creencia religiosa, creencias religiosas, fe, fe religiosa, religiones, religión, tradición religiosa

Translations from SemCor sentences or monosemous words

الاعتقاد الديني, الدين
信 仰, 宗 教, 宗教信仰
foi, la croyance religieuse, religion
glaubensfreiheit, religion
θρησκεία, θρησκευτικών πεποιθήσεων, πίστη
אמונה, אמונה דתית, דת
धर्म, धार्मिक विश्वास, विश्वास
credo religioso, fede, religione
宗教的信念
религии, религиозных убеждений
creencia religiosa, fe, religión
8 sources | 34 senses
9 sources | 36 senses
9 sources | 61 senses
10 sources | 40 senses
8 sources | 22 senses
9 sources | 21 senses
8 sources | 20 senses
7 sources | 19 senses
12 sources | 35 senses
9 sources | 33 senses
9 sources | 39 senses
11 sources | 77 senses

Compounds

BabelNet

freedom of religion, religion in the world, religion and science, ancient Greek religion, new religion, history of religion, faith and action, Hittite religion, philosopher of religion, theistic religion, universal religion, major religions, faith group, reformed Faith, philosophy of religion, Zuni religion, organized religion, act of faith, religion and health, religion and American culture, faith and practice, Japanese religion, official religion, Salvation by Faith, Statement of Faith, religious discussions, reason and faith, Religion in Comoros, religion today, comparative religion, popular religion, indigenous religion, myth and religion, state religion, largest religion, theories of religion, major religion, religion in Brazil, criticism of religion, victory of faith, protestant religion, eastern religion, nature religion, historian of religion, minority religion, religious conflicts, religion and magic, Chinese religion, faith and philosophy, religion in Poland, organised religion, person of faith, affirmation of faith, world religion, Asian religion, phenomenon of religion, Mayan religion, religions of the world, traditional religion, rule of faith, saving faith, Religion in North America, psychology of religion, religious mystic, confession of faith, Religions in the U.S., freedom of faith, having faith, symbol of faith, word faith, origin of religion, Religion in Jersey, profession of faith, articles of faith, political religion, free exercise of religion, people of faith, religion in Wales, institutional religion, development of religion, world religions, critique of religion, mock religion, exercise of religion, true faith, Western religion, law and religion, magic and religion, evolution of religion, revealed religion, study of religion, true religion
religion comparée, religion en Italie, critique de la religion, sciences religieuses, guerres de religion, philosophie de la religion, nouvelle religion, acte de foi, religion dans la société, communication de la foi, fait religieux, pratiques religieuses, religion naturelle, édifices religieux, fêtes religieuses, foi seule, liberté de religion, religion civile, religion romaine, ordre religieux, sans religion, croyances religieuses, religion égyptienne, religion officielle, persécutions religieuses
Religion in Indien, Religionen in der Schweiz, Wissenschaft und Religion, christlicher Glaube, japanische Religion, Naturwissenschaft und Religion, freie Religion, Religion im Römischen Reich, Wort des Glaubens, Religion in China
דת יהודית
confessione di fede, deposito della Fede, religione slava, religione civile, misteri della fede, religione maya, religioni orientali, dialogo tra le religioni, fede cieca, simbolo della fede, atto di fede, allegoria della Fede, religione naturale, Storia delle Religioni, guerre di religione, libertà di religione, religione ufficiale, professione di fede, verità della Fede, religione rivelata, essenza della religione, sei articoli di fede, religione greca, antica religione, religione Protoindoeuropea
религии России, религия Древнего Египта
profesión de fe, pérdida de fe, drama religioso, guerra de religión, arte religioso, sátira de la religión, experiencia religiosa, libertad de religión, religiones orientales, religión oficial, Historia de las Religiones, justificación por la fe, Asignatura de Religión, buena fe, ciencias de la religión, instituciones religiosas, indiferencia religiosa, vida religiosa, Filosofía de la religión, parte de la religión, religión comparada, Religión universal, critica a la religión, estudio de la religión, comunidades religiosas, crítica de la religión, historia religiosa, misterios de la religión, grupos religiosos, sociología de la religión, origen de las religiones, razón y fe, religiones comparadas, crisis de fe

Other forms

BabelNet

الاعتقاد, الإيمان, الايمان, الديانات, الدينية, العقيدة, المعتقدات, إيمانه, إيمانية
beliefs, belief systems, believer, believers, believing, Christian, church, churches, faith-based, organised religion, organized religion, religiosity, religious, Religious, religious affiliation, religious beliefs and practices, religious believer, religious books, religious communities, Religious Education, religious groups, religious leaders, religiously, Religiously, religious movement, religious practice, religious practices, religious reasons, religious subjects, religious system
confession, confessionnel, confessions, cultes, cultuelles, domaine religieux, fidèles, groupes religieux, institutions religieuses, personnage religieux, prêtre, religieuse, religiosité, sciences religieuses
Bekenntnis, Glaubens, Glaubenssystem, gläubige, Gläubige, gläubigen, Gläubigen, iman, Religionen, religionskritische, Religionszugehörigkeit, religiös, Religiös, religiöse, Religiöse, religiösem, religiösen, Religiösen, religiösen Vorstellungen, religiöser, religiöses, Religiöses, religiöse Themen, Religiosität
בדתות, דתה, דת המדינה, דתו, דתי, דתיות, דתיים, דתית, דתם, דת מאורגנת, הדת, הדתות, הדתי, הדתיות, הדתיים, הדתית, מאמין, על-אנושיים
amore per Dio, cerimoniali, confessioni, confessioni religiose, crede, credenti, credenze, culti religiosi, culto, culto religioso, fenomeno religioso, fideistica, fideistico, movimenti religiosi, Religion, religione organizzata, religiosa, religiosamente, religiose, religiosi, religioso, Religioso, riti religiosi, spirituali, tradizioni religiose
宗教家, 宗教的
антирелигиозной, верований, верующим, верующих, критики религии, религиозных движений
confesión, confesiones, creencias, culto religioso, experiencias religiosas, fenómenos religiosos, grupo religioso, grupos religiosos, ideología religiosa, instituciones religiosas, pastor, pensamiento religioso, religiosas, religiosidad, religiosos

External Links