Preferred language:

This is the default search language used by BabelNet
Select the main languages you wish to use in BabelNet:
Selected languages will be available in the dropdown menus and in BabelNet entries
Select all

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

all preferred languages
    •     bn:00040163n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/04/08     •         •     Categories: تخصصات أكاديمية, تصنيف المواضيع الرئيسية, جغرافيا, صفحات بها وصلات إنترويكي للإزالة...

  جغرافيا · الجغرافية · جغرافية · التضاريس · الجغرافيا

الجغرافيا تعريبها علم المعالم هي علم يدرس الأرض معالم الأرض يدرس فيها وصف الأرض من مظاهر عمران بيد البشر وهى المعالم البشرية وظواهر الطبيعة وهى المعالم الطبيعية أو بصورة ميسرة الأرض والظواهر الطبيعية وحيل التعامل معها و المظاهر البشرية وصور العمران عليها، ويعود أصل الكلمة إلى اللغة الإغريقية، ترجمتها بالعربية "وصف الأرض". Wikipedia

More definitions


العلم الذي يتعامل مع التركيب المكاني وتطور سطح الأرض Wikidata

    •     bn:00040163n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/04/08     •         •     Categories: 地球科学, 地理, 地理学

  地理学 · 地理

地理学是关于地球及其特徵、居民和现象的学问。 Wikipedia

More definitions


学科 Wikidata

    •     bn:00040163n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/04/08     •         •     Categories: All articles to be expanded, All articles with empty sections, Articles to be expanded from January 2020, Articles using small message boxes...

  geography · geographics · geographical science · Geog. · geographer

Study of the earth's surface; includes people's responses to topography and climate and soil and vegetation WordNet

More definitions


Geography is a field of science devoted to the study of the lands, features, inhabitants, and phenomena of the Earth and planets. Wikipedia
The study of the spatial characteristics of human and natural features on Earth as well as human-environment relationships Wikipedia (disambiguation)
Science that studies the terrestrial surface, the societies that inhabit it and the territories, landscapes, places or regions that form it when interacting with each other Wikidata
The study of the natural features of the earth's surface, comprising topography, climate, soil, vegetation, etc. and man's response to them. OmegaWiki
The study of the physical structure and inhabitants of the Earth. Wiktionary
Geography is the science that studies the lands, the features, the inhabitants, and the phenomena of the Earth. Wikiquote
Study of physical structure and inhabitants of the Earth. Wiktionary (translation)

    •     bn:00040163n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/04/08     •         •     Categories: Article utilisant une Infobox, Discipline académique, Géographie, Page utilisant Infobox Discipline...

  géographie · science géographique · Géographique · Géographiquement · Geographie

La géographie est une science centrée sur le présent, ayant pour objet la description de la Terre et en particulier l'étude des phénomènes physiques, biologiques et humains qui se produisent sur le globe terrestre, à un certain niveau d'abstraction relative qui s'y prête, pluridisciplinarité comprise voire transdisciplinarité en un certain sens. Wikipedia

More definitions


Localité où siège le conseil, le responsable administratif ou les institutions compétentes sur tout le territoire d'une subdivision administrative ou territoriale (voir aussi capitale, dérivé aussi du même terme latin caput). Dans certains cas et selon les pays, cette localité n'est pas toujours située au sein de ce territoire. Il peut aussi y en avoir plusieurs pour la même subdivision, selon les compétences exécutives, législatives, judiciaires, militaires, civiles ou religieuses qui s' y exercent ou selon les dates (subdivisions ayant des sièges tournants). Wikipedia (disambiguation)
Science qui étudie la surface terrestre, les sociétés qui l'habitent et les territoires, paysages, lieux ou régions qui la constituent lorsqu'ils interagissent entre eux Wikidata
Étude des caractéristiques naturelles de la surface de la terre, comprenant la topographie, le climat, le sol, la végétation, etc. et l'action de l'homme sur elles. OmegaWiki
D'un point de vue étymologique, la géographie est l'étude de la surface de la Terre. Wikiquote

    •     bn:00040163n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/04/08     •         •     Categories: Geographie, Studienfach, Wissenschaftliches Fachgebiet

  Geographie · Geografie · Erdkunde · Geo · Allgemeine Geographie

Die Geographie oder Geografie oder Erdkunde ist die sich mit der Erdoberfläche befassende Wissenschaft, sowohl in ihrer physischen Beschaffenheit wie auch als Raum und Ort des menschlichen Lebens und Handelns. Wikipedia

More definitions


Wissenschaft, die sich mit der räumlichen Struktur und Entwicklung der Erdoberfläche befasst Wikidata
Die Wissenschaft von den natürlichen Gegebenheiten der Erdoberfläche, unter anderem Topographie, Klima, Boden und Vegetation, sowie deren Wechselwirkungen mit dem Menschen. OmegaWiki

    •     bn:00040163n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/04/08     •         •     Categories: Γεωγραφία

  γεωγραφία · Τμήμα:Γεωγραφία · Γεωγράφος

Η Γεωγραφία είναι η επιστήμη η οποία περιγράφει, αναλύει και προβλέπει την εξέλιξη της Γης στις βασικές πτυχές της, τόσο του Ανθρωπογενούς, όσο και του φυσικού χώρου. Wikipedia

More definitions


Η επιστήμη που έχει ως αντικείμενο την κατά τόπους διαφοροποίηση της επιφάνειας της γης, όπως αυτή εμφανίζεται στον χαρακτήρα και στις σχέσεις αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται ανάμεσα σε στοιχεία όπως το κλίμα, το υψόμετρο, η βλάστηση, ο πληθυσμός και η χρησιμοποίηση του εδάφους Greek WordNet

    •     bn:00040163n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/04/08     •         •     Categories: גאוגרפיה

  גאוגרפיה · גאוגרפי · גיאוגראפית · גיאוגרפי · גיאוגרפיה

גֵּאוֹגְרַפְיָה היא תחום מדעי אינטגרטיבי בו נחקרים תופעות ותהליכים ארציים ואנושיים. Wikipedia

More definitions


תחום מדעי העוסק בשטחי כדור הארץ Wikidata

    •     bn:00040163n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/04/08     •         •     Categories: पृथ्वी विज्ञान, भूगोल, विद्यार्जन विषय

  भूगोल · भौगोलिक · कन्न्ड भाषा · तुलु भाषा · थाई एयरवेज इंटनेशनल

भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरुप और उसके प्राकृतिक विभागों का ज्ञान होता है। प्राकृतिक विज्ञानों के निष्कर्षों के बीच कार्य-कारण संबंध स्थापित करते हुए पृथ्वीतल की विभिन्नताओं का मानवीय दृष्टिकोण से अध्ययन ही भूगोल का सार तत्व है। पृथ्वी की सतह पर जो स्थान विशेष हैं उनकी समताओं तथा विषमताओं का कारण और उनका स्पष्टीकरण भूगोल का निजी क्षेत्र है। भूगोल शब्द दो शब्दों भू यानि पृथ्वी और गोल से मिलकर बना है। Wikipedia

    •     bn:00040163n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/04/08     •         •     Categories: Geografia, P3365 letta da Wikidata, Voci con codice NDL

  geografia · Geografica · Geografi · Geografico · Geografo

Scienza che studia e descrive la Terra ItalWordNet

More definitions


La geografia è la scienza che ha per oggetto lo studio, la descrizione e la rappresentazione della Terra nella configurazione della sua superficie e nella estensione e distribuzione dei fenomeni fisici, biologici, umani che la interessano e che, interagendo tra loro, ne modificano continuamente l'aspetto. Wikipedia
Scienza che ha per oggetto lo studio, la descrizione e la rappresentazione della Terra Wikidata
Lo studio delle caratteristiche naturali della superficie terrestre, che comprende la topografia, il clima, il suolo, la vegetazione, ecc. e l'azione dell'uomo su di esse. OmegaWiki

    •     bn:00040163n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/04/08     •         •     Categories: 人文科学, 地球科学の分野, 地理学, 検証が求められている記述のある記事/2020年1月-6月...

  地理学

地理学(ちりがく、英: geography、仏: géographie、伊:geografia、独: Geographie または Erdkunde)は、空間ならびに自然と、経済社会・文化等との関係を対象とする学問の分野。 Wikipedia

    •     bn:00040163n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/04/08     •         •     Categories: География, Науки о Земле, Статьи со ссылками на портал

  география · Античная география · Географ

Геогра́фия Wikipedia

More definitions


Комплекс наук, изучающих географическую оболочку Земли Wikidata

    •     bn:00040163n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/04/08     •         •     Categories: Artículos con extractos, Ciencias Históricas, Geografía

  geografía · Ciencia Geográfica · ciencia geografica · geographics · geográfica

La geografía es la disciplina que trata de la descripción o de la representación gráfica de la Tierra. Wikipedia

More definitions


Se habla de desborde cuando las aguas de un curso de agua o de un lago salen de su lecho, producto de una crecida, provocando inundaciones de la llanura aluvial. Wikipedia (disambiguation)
Ciencia que estudia la superficie terrestre, las sociedades que la habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones que la forman al relacionarse entre sí Wikidata
Estudio de las características naturales de la superficie de la tierra, incluyendo su topografía, clima, suelo, vegetación, etc. y la respuesta humana a ellas. OmegaWiki
La Geografía es la ciencia que estudia la superficie terrestre, las sociedades que la habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones, que forman al relacionarse entre sí. Wikiquote


 

Translations

جغرافيا, الجغرافية, جغرافية, التضاريس, الجغرافيا, سولت سانت ماري، أونتاريو, علم الجغرافيا, علم جغرافيا, Geography, geographics
地理学, 地理, 地 理
geography, geographics, geographical science, Geog., geographer, geographers, Geographic, Geographical, Geographically, Geographies, geography of earth, Geography of the earth, Geograpy, Jography, Planetary geography
géographie, science géographique, Géographique, Géographiquement, Geographie, Géographie planétaire, Géographiques, Géongraphie, geographics
geographie, Geografie, Erdkunde, geo, allgemeine geographie, geografin, geografisch, geographisch, geschichte der geografie, geschichte der geographie, planetenerkundung, geographics, geographischen
γεωγραφία, τμήμα:γεωγραφία, Γεωγράφος, γεωγραφικά, γεωγραφικοί
גאוגרפיה, גאוגרפי, גיאוגראפית, גיאוגרפי, גיאוגרפיה, geographics, מבחינה גיאוגרפית
भूगोल, भौगोलिक, कन्न्ड भाषा, तुलु भाषा, थाई एयरवेज इंटनेशनल, भूगोलवेत्ता, भूगोलशास्त्री, युनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, geographics
geografia, Geografica, Geografi, Geografico, Geografo, Rivoluzione quantitativa, Storia della Geografia, geograficamente, geographics
地理学, 地理, ジオグラフィ, ジオグラフィクス, ジオグラフィー, 地 理 的, 地理科
география, Античная география, Географ, географии, географически, географическую
geografía, ciencia geográfica, ciencia geografica, geographics, geográfica, geografia, geografica, geografico, geográfico, Geograficas, Geograficos, Geográficas, Geográficos, Ramas de la geografia, Ramas de la geografía, geográficamente

Sources

WordNet senses

ItalWordNet senses

geografia

MultiWordNet senses

geografia

Chinese Open WordNet senses

地理学

Japanese WordNet senses

ジオグラフィ, ジオグラフィー, 地理, 地理学, 地理科

Greek WordNet senses

γεωγραφία

Multilingual Central Repository senses

geografía, geographics

WOLF senses

géographie

Wikiquote page titles

Wikiquote redirections

Translations from Wikipedia sentences

الجغرافية, جغرافيا
地 理
géographie, géographique, géographiquement
geographie, geographischen
γεωγραφία, γεωγραφικά
גאוגרפיה, מבחינה גיאוגרפית
भूगोल, भौगोलिक
geografia, geografica, geograficamente
地 理 的
географии, географически
geografía, geográfica, geográficamente

Translations from SemCor sentences or monosemous words

geographics, جغرافية
地理, 地理学
geographics, géographie
geographics, geographie
γεωγραφία, γεωγραφικοί
geographics, גאוגרפיה
geographics, भूगोल
geografia, geographics
ジオグラフィクス, 地理
географическую, география
geografía, geographics
7 sources | 22 senses
6 sources | 9 senses
8 sources | 22 senses
9 sources | 18 senses
7 sources | 22 senses
8 sources | 11 senses
7 sources | 16 senses
6 sources | 17 senses
9 sources | 17 senses
7 sources | 12 senses
7 sources | 11 senses
9 sources | 33 senses

Compounds

BabelNet

economic geography, historic geography, geographic references, history of geography, geography of Hong Kong, African geography, regional geography, time geography, geographical isolation, geographic direction, geographic names, Scottish geography, ancient geography, Geography Club, geographic data, Japanese geography, list of geographical societies, geographical center, human geography, Population geography, geographical journal, geographic location, physical geography, geographical feature, history and geography, geographic information, Chinese geography, geographical area, Canadian Geography, geographic features, Geographical magazine, geographical location, Indian geography, political geography, historical geography, geographic isolation, geographic area, geographic point, animal geography, geographic feature
espace géographique, géographie économique, données géographiques, Institut de géographie, zone géographique, donnée géographique, géographie physique, histoire de la géographie, indications géographiques, géographie des causes perdues, localisation géographique, géographie humaine, société américaine de géographie, information géographique, centre géographique, société de géographie, géographie mathématique
geographische Lage, geografische Lage, mathematische Geographie, geografischer Raum, mathematische Geografie, Angewandte Geographie, geographische Bezeichnung, geografische Bezeichnung, politische Geographie
regione geografica, geografia della Sardegna, geografia amministrativa, geografia fisica, carte geografiche, geografia del Kenya, aree geografiche, geografia matematica, scoperte geografiche, area geografica, geografia economica, regioni geografiche
География Палестины, География Норвегии, География Приморского края
información geográfica, Geografía de México, patrones geográficos, polo sur geográfico, accidentes geográficos, aislamiento geográfico, paisaje geográfico, espacio geográfico, estudios geográficos, distribución geográfica, zonas geográficas, regiones geográficas, Geografía española, historia de la geografía, geografía física, Historia y Geografía, primera ley de la geografía, geografía urbana, geografía de Columbia Británica, geografía de Osetia del Sur, espacios geográficos, localización geográfica, geografía rural, accidente geográfico

Other forms

BabelNet

جغرافياً, جغرافي, الجغرافيون, تضاريس, الجغرافي, منطقة جغرافية, تضاريسها, والجغرافيا
地, 地理学家, 地理学家
features, geographical science, geographical sciences, space, physical geography, geographical features
Géographe, géographe français, géographes, géographe, connaissances géographiques
Geographischen, geografische, geographische, geographischer, geographisches, Erdbeschreibung, Geograf, Geographen, geografischer, Geografische, Geograph, geografischen
גאוגרפים, גאוגרף, גאוגרפיות, גאוגרפיים, גאוגרפית, הגאוגרפי
geografiche, geografici, spazio geografico, Geograficamente, caratteristiche geografiche
地理学科, 地理学者
космограф, географа
geógrafo, lugares geográficos, Geográficamente, espacio geográfico, geógrafos, Ciencias geográficas, geógrafa

External Links

DBpedia