Preferred language:

This is the default search language used by BabelNet
Select the main languages you wish to use in BabelNet:
Selected languages will be available in the dropdown menus and in BabelNet entries
Select all

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

all preferred languages
    •     bn:00046516n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/07/28     •         •     Categories: أشخاص, إنسان, تشخص (منطق), حياة شخصية...

  شخص · أَحَد‎ · شَخص · فرد · أحد ما

الشخص هو كائن لديه قدرات أو صفات معينة مثل العقل أو علة ، والأخلاق، والوعي، أو الوعي الذاتي، وكونه يشكل جزءًا من العلاقات الاجتماعية الراسخة، مثل القرابة، والملكية الشخصية، والمسؤولية القانونية. Wikipedia

More definitions


الفرد هو إنسان أو أي شيء محدد يشكل كينونة مستقلة بحد ذاتها، أي أنه غير قابل للانقسام والتجزئة، فيعامل ككل واحد. Wikipedia

    •     bn:00046516n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/07/28     •         •     Categories: 人类, 哲学, 形上学, 生活...

  个人 · 个体 · · 凡人 · 有人 有人 某人 谁 谁

个人(意大利语、西班牙语: Persona,英语、德语: Person,来自拉丁语: Persōna)是单独的人类个体的简称,相对应的是由多数人类个体组成的人民。 Wikipedia

More definitions


个体(英语:individual),一般指一个人或是一个群体中的特定主体,指人时也称个人。 Wikipedia
具有某种能力或属性存在的人格个体,如理性、道德、意识或自我意识 Wikidata

HAS PART
HAS KIND
高手 • 成年人 • 業餘愛好者
美國人 • 祖先 • 人形機器人 • 化名 • 對立角色 • 護柩人員 • holder • 男朋友 • 行乞 • 亿万富翁 • 黑羊 • 名流 • 任务 • 平民 • 原告 • 刑 满 释 放 • 消费者 • Acidosasa guangxiensis • 文案 • 表兄and more...
HAS QUALITY
OPPOSITE OF
    •     bn:00046516n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/07/28     •         •     Categories: Articles with short description, Concepts in ethics, Humans, Individualism...

  individual · person · mortal · somebody · someone

A human being WordNet

More definitions


An individual is that which exists as a distinct entity. Wikipedia
A person is a being that has certain capacities or attributes such as reason, morality, consciousness or self-consciousness, and being a part of a culturally established form of social relations such as kinship, ownership of property, or legal responsibility. Wikipedia
A being, such as a human, that has certain capacities or attributes constituting personhood Wikipedia (disambiguation)
An individual is a person or a specific object. Individuality (or selfhood) is the state or quality of being an individual; particularly of being a person separate from other persons and possessing his or her own needs or goals Wikidata
Being that has certain capacities or attributes constituting personhood (avoid use with P31; use Q5 for humans) Wikidata
A person that will die eventually. OmegaWiki
A human being. OmegaWiki
An individual; usually a human being. Wiktionary
A person, especially as one among many. Wiktionary
Some person. Wiktionary
Some unspecified person. Wiktionary
A human; someone susceptible to death. Wiktionary
A single physical human being as a legal subject, as opposed to a legal person such as a corporation. Wiktionary

Each person is unique, both mentally and physically. Wiktionary

More examples

There was too much for one person to do WordNet
Is someone there? Wiktionary
Her wisdom was beyond that of a mere mortal. Wiktionary

HAS PART
HAS KIND
maven • adult • amateur
American • antecedent • android • pseudonym • villain • pallbearer • holder • boyfriend • begging • billionaire • black sheep • celebrity • persona • civilian • plaintiff • convict • consumer • interlocutor • copywriter • cousinand more...
HAS QUALITY
OPPOSITE OF
    •     bn:00046516n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/07/28     •         •     Categories: Métaphysique, Personne, Statistiques

  personne · Individu   · mortel · quelqu'un · mortelle

Dans le langage courant, un individu désigne une personne, et le terme peut avoir des acceptions sensiblement différentes suivant les disciplines. Wikipedia

More definitions


personne ou objet spécifique Wikidata
Individu ou entité ayant certaines capacités et attributs constitutifs d''une personnalité. (Note: les éléments se rapportant à des êtres humains doivent utiliser « humain [Q5] » comme « nature de l''élément [P31] ».) Wikidata
Une personne pouvant mourir. OmegaWiki
Un être humain. OmegaWiki

    •     bn:00046516n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/07/28     •         •     Categories: Biologie, Differentielle und Persönlichkeitspsychologie, Ontologie, Personen...

  Person   · Individuum · Jemand · Sterbliche · Sterblicher

Eine Person ist in der Umgangssprache ein durch seine individuellen Eigenschaften und Eigenarten gekennzeichneter Mensch. Wikipedia

More definitions


Ein Individuum ist ein Ding, eine Entität oder einzelnes Seiendes, insofern es von Gegenständen klar unterschieden werden kann, d. Wikipedia
Ein Individuum ist ein Ding, eine Entität oder einzelnes Seiendes, insofern er von Gegenständen klar unterschieden werden kann, d. h. insofern Identitätskriterien angegeben werden können. Wikidata
Individuum mit bestimmten Fähigkeiten und Eigenschaften (nicht zur Verwendung mit P31, in diesem Fall stattdessen Q5 Mensch verwenden) Wikidata
Eine Person, die sterben kann. OmegaWiki
Ein Mensch. OmegaWiki

PART OF
HAS KIND
Adept • Erwachsener • Amateur
American • Vorfahr • Android • Pseudonym • Bösewicht • Sargträger • Besitzer • Freund • Bettler • Milliardär • Schwarzes Schaf • Berühmtheit • Rolle • Zivilist • Kläger • Gefangener • Verbraucher • Gesprächspartner • Werbetexter • Cousinand more...
    •     bn:00046516n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/07/28     •    

  άνθρωπος · άτομο · θνητός · κάποιος · πρόσωπο

Ένα άτομο Wikidata

More definitions


Το έμβιο ον, κάθε άτομο, άνθρωπος ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας Greek WordNet

    •     bn:00046516n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/07/28     •    

  מִישֶׁהוּ‎ · אדם · אִישׁ · אָדָם · בן אדם

מושג מופשט Wikidata

    •     bn:00046516n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/07/28     •         •     Categories: Concetti delle scienze etnoantropologiche, Concetti e principi filosofici, Teologia cristiana

  individuo · persona (filosofia) · mortale · essere umano · qualcuno

Essere distinto da ogni altro della medesima specie ItalWordNet

More definitions


Il termine persona proviene dal latino persōna, e questo probabilmente dall'etrusco phersu, il quale procede dal greco πρóσωπον [prósôpon]. Wikipedia
Individuo è il lemma corrispondente alla traduzione latina, fatta per la prima volta da Cicerone, del termine greco ἄτομος:. Wikipedia
Ciò che non può essere diviso senza perdere le sue proprie caratteristiche Wikidata
Individuo con una coscienza e identità (da non utilizzare per "istanza di" [P31], usare invece "umano" [Q5]) Wikidata
Persona che morirà con il tempo. OmegaWiki
Un essere umano. OmegaWiki
Entità umana considerata in quanto tale, senza caratterizzazioni di sesso, età, provenienza, ecc. MultiWordNet

Una persona simpatica. MultiWordNet

HAS KIND
superstar • adult • amateur
American • antecedent • android • pseudonym • villain • portatore • detentore • boyfriend • accattonaggio • miliardario • black sheep • celebrità • ruolo • civilian • plaintiff • detenuto • consumer • interlocutore • Copywriter • cuginoand more...
OPPOSITE OF
    •     bn:00046516n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/07/28     •         •     Categories: 人間, 倫理学の概念, 哲学の主題, 哲学の概念

  · 個人 · 人間 · 或る人 · 誰か

人間(にんげん、(英: human being)とは、以下の概念を指す。 Wikipedia

More definitions


個人(こじん)とは、 社会集団と対比されている概念であり、社会集団を構成する個々の人のこと。 Wikipedia
人物または特定の物体 Wikidata
個性を持った人物に認められる特定の属性を持った存在を指す抽象的用語 Wikidata
一人の人間 Japanese WordNet

1人の人がやるには多すぎた Japanese WordNet

HAS PART
HAS KIND
アデプト • 大人 • アマチュア
アメリカ人 • 先祖 • 人造人間 • ペンネーム • 悪役 • 棺側付き添い人 • 持参人 • 彼氏 • 乞食 • 億万長者 • 黒 い 羊 • セレブ •  • 市民 • 原告 • 受刑者 • 消費者 • 対話者 • コピーライター • いとこand more...
HAS QUALITY
OPPOSITE OF
    •     bn:00046516n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/07/28     •         •     Categories: Индивидуализм, Личность, Организмы, Понятия этики...

  личность   · человек · Индивид · кое-кто́ · кто́-то

Ли́чность — понятие, выработанное для отображения социальной природы человека, рассмотрения его как субъекта социокультурной жизни, определения его как носителя индивидуального начала, самораскрывающегося в контексте социальных отношений, общения и предметной деятельности. Wikipedia

More definitions


Индиви́д Wikipedia
Особь, личность, отличная от других Wikidata
Человек (реальный или вымышленный) со своими индивидуальными особенностями с социокультурной точки зрения Wikidata

    •     bn:00046516n     •     NOUN     •     Concept    •     Updated on 2020/07/28     •         •     Categories: Individualismo, Lógica, Personas, Terminología filosófica

  persona · Individuo · alguien · mortal · alguno

El concepto de persona Wikipedia

More definitions


Individuo [1]​ se refiere a una unidad frente a otras unidades en un sistema de referencia. Wikipedia
En contextos en que no recibe denominación. Wikipedia (disambiguation)
Unidad independiente Wikidata
Individuo con ciertas capacidades o atributos que constituyen una personalidad Wikidata
Persona que morirá con el tiempo. OmegaWiki
Ser humano. OmegaWiki
El término persona proviene del latín persōna, y éste probablemente del etrusco phersona, el cual -según el DRAE- procede del griego πρóσωπον / prósôpon. Wikiquote

HAS KIND
superestrella • adulto • amateur
estadounidense • antepasado • androide • nom de guerre • villano • portador del féretro • portador • novio • mendicidad • milmillonario • oveja negra • celebridad • papel • civil • actor • convicto • consumidor • interlocutor • copywriter • primoand more...
OPPOSITE OF

 

Translations

شخص, أَحَد‎, شَخص, فرد, أحد ما, أشخاص, إِنْسان, رُوح, شخْص, شخْص ما, فرْد, مخْلُوق, مرء, نفْس, الأفراد, الفرد, individual, Person, البشر, شخص ما
个人, 个体, 人, 凡人, 有人 有人 某人 谁 谁, 有人 某人, 某人, 灵魂, 个 人, 有 人, 有些人,
individual, person, mortal, somebody, someone, soul, persons, Individual, Individuality, Individuality Individual, Individuals, Personhood Theory, Perſon, Perſons
personne, individu, mortel, quelqu'un, mortelle, âme, individualité, Individuel, homme, humain, individus, quelqu’un, être humain
person, individuum, jemand, sterbliche, sterblicher, einer, mensch, seele, einzelperson, sterblich
άνθρωπος, άτομο, θνητός, κάποιος, πρόσωπο, άτομον, ψυχή
מִישֶׁהוּ‎, אדם, אִישׁ, אָדָם, בן אדם, מִישֶׁהוּ, נפש חיה‎, נפש‎, בן תמותה, מישהו
व्यक्ति, कोई, जन, मनुष्य, व्‌यक्‌ति, शख़्स़, शख्स, किसी, कोई व्यक्ति, नश्वर, व्यक्तियों
individuo, persona, mortale, essere umano, qualcuno, anima, singolo, soggetto, umano, individui, individualità
人, 個人, 人間, 或る人, 誰か, 人物, 個体, 一般ピープル, 人間観察, 著名, -人, -員, -者, 員, 死すべき, 者, 誰 か が
личность, человек, индивид, кое-кто́, кто́-то, не́кто, персона, индивидуальное сознание, индивидуум, кто-ли́бо, кто-нибу́дь, особа, особь, сме́ртная, сме́ртный, физи́ческое лицо́, физическое лицо, неделимое, кто-то, смертный
persona, individuo, alguien, mortal, alguno, humano, ser, alma, persona individuo, personaje real, ser humano, sujeto, individuos, Concepto de persona, individual, individualidad, indivisible, Personas

Sources

ItalWordNet senses

individuo, singolo, soggetto

WordNet du Français

mortel, personne

MultiWordNet senses

anima, essere umano, individuo, mortale, persona, umano

Chinese Open WordNet senses

个人, 个体, 凡人, 某人, 灵魂

Japanese WordNet senses

-人, -員, -者, 人, 人間, 個人, 員, 者

Arabic WordNet (AWN v2) senses

أحد ما, إِنْسان, رُوح, شخْص, شخْص ما, فرْد, مخْلُوق, نفْس

Greek WordNet senses

άνθρωπος, άτομο

Multilingual Central Repository senses

alguien, alguno, alma, humano, individuo, mortal, persona, ser, ser humano

WOLF senses

homme, humain, individu, personne, quelqu'un, quelqu’un, être humain

Hebrew senses

אִישׁ, אָדָם, מִישֶׁהוּ

Wikiquote page titles

Translations from Wikipedia sentences

الأفراد
个 人, 人
individu, individus, personne
person
אדם
व्यक्ति, व्यक्तियों
individui, individuo, persona
individuo, individuos, persona

Translations from SemCor sentences or monosemous words

البشر, الفرد, شخص, شخص ما
个 人, 人, 凡人, 有 人, 有些人, 谁
individu, mortel, personne, quelqu'un
jemand, person, sterblich
άτομο, θνητός, κάποιος, πρόσωπο
בן תמותה, מישהו
किसी, कोई, कोई व्यक्ति, नश्वर, व्यक्ति
individuo, mortale, persona, qualcuno
死すべき, 誰 か が, 誰か
кто-то, смертный
alguien, individuo, mortal, persona
8 sources | 27 senses
8 sources | 25 senses
6 sources | 30 senses
9 sources | 28 senses
7 sources | 21 senses
5 sources | 14 senses
5 sources | 12 senses
5 sources | 16 senses
9 sources | 29 senses
7 sources | 27 senses
6 sources | 32 senses
9 sources | 41 senses

Compounds

BabelNet

private person, grammatical person, professional person, single person
troisième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du singulier
natürliche Person, dritte Person, juristische Person
persona grammaticale
persona humana, Dios persona

Other forms

BabelNet

الأشخاص, أشخاص
people
persönliche Entwicklung, persönlichen, Nees, Subjekt, Subjekte, Personen, personifizierte, Rechtsperson, Privatpersonen, persönliche, Einzelpersonen
persone, persona umana, Persone, personale
ヒト, ヒューマン, 人物, 人類
sujeto, sujetos, gente

External Links